Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De standplaats van den Inspekteur Generaal zou behooren te zijn Batavia, onder den Direkteur der Burgerlijke Openbare Werken, als Chef eener te maken Afdeeling Spoorwegaangelegenheden bn' dat Departement en zich tot den Direkteur verhoudende op gelijke wijze als zulks thans het geval is met de afdeelingen Stoomwezen en Post- en Telegraafdienst.

Daardoor zouden van zelf bij den Inspekteur Generaal in behandeling komen, alle opdragten der Regering betreffende spoorwegaangelegenheden en alle door den Chef van de dienst der Staatsspoorwegen en particuliere spoorwegondernemingen bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken te brengen berigten, voorstellen, verzoeken, enz. ook die voor de Regering bestemd.

Er bestaat dringende behoefte aan in spoorwegaangelegenheden kundig en ervaren personeel bij het Departement.

De inkomsten van den Inspekteur Generaal en den Chef van de dienst der Staatsspoorwegen zouden, meen ik beiden op ƒ 1500.— 's maands kunnen worden gesteld, beiden gelijk aan die van den Hoofdingenieur le klasse, Chef van de technische afdeeling bn' het Departement en in gepaste verhouding tot de bezoldigingen van andere hooge en gewigtige betrekkingen bh' andere takken van 's Lands dienst.

De bezoldiging van het verder personeel bij de dienst der Staatsspoorwegen en voor het toezigt op de spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië zouden in verband daarmede behooren te worden herzien en geregeld.

Verkregen regten, dus thans toegekende hoogere bezoldigingen, zouden behooren te worden behouden voor de actueele titularissen.

De Regelingen in Nederland bestaande voor den Raad van toezigt op de spoorwegdiensten, zouden in Indië kunnen worden toegepast op den Inspecteur Generaal.

In verband daarmede, zouden moeten worden gewijzigd de thans bestaande bepalingen voor de spoorwegdiensten en het van Regeringswege uit te oefenen toezigt op die diensten, zoomede de Instructie voor den Chef van de dienst der Staatsspoorwegen in Indië.

Die wijzigingen behooren uit den aard der zaak te worden bewerkt een ontworpen door den Inspekteur Generaal, Chef van de dienst der Staatsspoorwegen op Java.

Doch eerst zal door de Regering moeten worden beslist, of Zij zich met mijne vorenomschreven inzigten kan vereenigen, dan wel op welke andere wijze Zij deze aangelegenheid verlangt geregeld te zien, ook om veel nutteloozen arbeid te voorkomen waar men reeds met werk overladen is; terwijl ik vertrouw dat de Regering het alleszins zal billijken, dat ik terzake vooralsnog niet in overleg ben getreden met den persoonlijk in deze aangelegenheid zeer naauw betrokken Inspekteur Generaal nopens deze ingrijpende maatregelen, zoolang de Regering daaromtrent Haar welmeenen nog niet heeft doen kennen.

Sluiten