Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXX.

Kantteekeningen van den Directeur der B. O. W.

NOTA betreffende de door de den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken bij zijne geheime missive van 12 Februari jl. No. 12 gedane voorstellen tot eene gewijzigde inrichting van den dienst der Staatsspoorwegen en van eene nieuwe regeling van de administratieve verhouding van dien diensttak tot het Departement onder zijn beheer.

1. Volgens de door den Directeur gegeven toelichting bestaat de voorgestelde regeling in:

a. het opheffen van den tegenwoordigen dienst der Staatsspoorwegen en van de tegenwoordig aan het Departement der Burgerlijke Openbare Werken verbonden afdeeling ‚ÄěStoomwezen;

b. het instellen bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken van eene afdeeling spoor- en tramwegen;

c. het opdragen, onder de bevelen van den Directeur, aan den chef der sub. b. genoemde afdeeling, van het algemeen toezicht op de spoorwegdiensten en op de stoomtoestellen.

Gaat men het voorstel echter verder na, dan blijkt, dat de strekking van het voorstel ook van belangrijken invloed is op het beheer van den aanleg ep de exploitatie der Staatsspoorwegen en dat voor die onderdeelen van den dienst voortaan de regeling zal bestaan:

d. dat eigenlijk geen Chef van den dienst der Staatsspoorwegen bestaat;

e. dat de lijnen in exploitatie zelfstandig zullen beheerd worden door de Chefs der exploitatie, onder de beve-

Sluiten