Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

len van den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken; ƒ. dat de lynen in aanleg zelfstandig zullen beheerd worden door de Hoofd Ingenieurs van den aanleg.

By de door my voorgestelde regeling zyn, zooals ik reeds in myn schrijven van den 8 October 1886 No. 101 (geheim) deed uitkomen, de Chefs der exploitatie bestuurders van de Staatsspoorwegen, in den zin van het Algemeen Reglement voor de spoorwegdiensten en wordt dus niet tegen het beginsel gezondigd.

Dat is een petitio principii. By de tegenwoordige regeling van den dienst der Staatsspoorwegen zyn de chefs der exploitatie niet veel meer dan handlangers van den Inspecteur Generaal en komt buiten dezen niemand iets van hunne werkzaamheden te weten.

Volgens de door my voorgestelde regeling zullen echter de

2. Wordt deze regeling getoetst aan de eischen van den dienst dan bly'kt:

ten opzichte van het op de spoorwegdiensten uit te oefenen toezicht: dat niet voldaan wordt aan het door de Regeering by eene vroegere aanschrijving voorgestelde beginsel.

„dat het geen aanbeveling kan verdienen om het toezicht op alle spoorwegdiensten, dus ook op de Staatsspoorwegen, op te dragen aan ambtenaren ondergeschikt aan den Chef van „den dienst der Staatsspoorwegen en „dat zy er daarom de voorkeur aan „geeft om op de Staatsspoorwegen geen „toezicht te doen houden, terwy'1 wat de „particuliere spoorwegen betreft, een „einde moet worden gemaakt aan den „tegenwoordigen weinig praktischen „toestand welke het toezicht op die „spoorwegen doet berusten by' den bestuurder der Staatsspoorwegen, wiens „plicht het is te waken voor de belangen „van den dienst, welke belangen niet „zelden in strijd zullen komen met die „eener maatschappij".

3. Ten opzichte van den dienst van den aanleg en de exploitatie der Staatsspoorwegen:

dat een eigen en bepaald aangewezen Chef van den dienst dier spoorwegen onmisbaar is en dus de voorgestelde organisatie de goede werking van het geheel en der onderdeelen van die spoorwegen niet voldoende verzekert.

De noodzakelijkheid van een eigen en bepaald aangewezen chef van den dienst

Sluiten