Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geenen deele, dat al het hier bezijden opgenoemde bij de afdeeling en onder het toezicht van den Chef daarvan verricht worde, wanneer dit noodig mocht zijn.

Dit alles geschiedt bij het Departement door of volgens de aanwijzingen van den deskundigen chef der afdeeling, en men zal toch kwalijk kunnen beweren dat deze dat werk alleen dan zoude kunnen verrichten wanneer bij bevelvoerend dienstchef is.

Ook daarvoor is het niet noodig, dat de inspecteerende ambtenaar dienstchef is.

van den spoorweg het verband der onderdeelen behouden blijft.

Alle ijzercontructiën, als kappen, bruggen en deelen van den bovenbouw, rolwagens, draaischijven enz. alle stationsemplacementen en stationsgebouwen, de ontwerpen van groote en hooge overbruggingen, van het rollend materieelin één woord van alle niet eenvoudige constructiën op de Staatsspoorwegen zijn tot nog toe zoowel onder mijn voorganger als onder mij op het Hoofdbureau onder de bijna dagelijksche leiding van den chef opgemaakt. • Afwijking, van deze regeling, welke ook overal elders bij spoorwegen wordt toegepast, zou ik zeer bedenkelijk achten.

Een ander gedeelte van de taak van den chef is de voorziening in de behoeften van den dienst aan goederen, materialen en materieel van Europeeschen oorsprong. Die behoeften worden op het hoofdbureau vastgesteld en geregeld en daarnaar de eischen opgemaakt, waarbij algemeen overzicht der voorraden noodig is, terwh"! de voorbereiding van de exploitatie der lijnen, waardoor bepaald wordt welk type van locomotieven zal worden besteld, welk rollend materieel noodig is, welke inrichtingen voor water- en kolenvoorziening voor berging van locomotieven en rijtuigen zullen worden gebouwd, welke uitgebreidheid aan de werkplaatsen moet worden gegeven en hoe die ingericht moeten zn'n, enz. alle zaken, welke de algemeene belangen van den dienst raken en tot de uitsluitende bemoeienis van den chef behooren.

Bij de inspectiën behoort niet alleen te worden onderzocht of de goedgekeurde ontwerpen, behoorlijk worden uitgevoerd, doch de plaatselijke besprekingen

Sluiten