Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Inspecteur Generaal verwart hier de algemeeene inspectie van den Hoofd-Inspecteur der spoorwegdiensten, met de inspectiën die aan den chef der afdeeling over de staatsspoorwegen kunnen opgedragen worden en zoo dikwijls kunnen geschieden als men verkiest.

Dit alles kan natuurlijk even goed bij de afdeeling van het Departement geschieden. Daarvoor is geen zelfstandige dienstchef noodig.

omtrent de keuze van tracés de wijze van uitvoering en verdere beslissingen omtrent de onderhanden ontwerpen en werken zijn daarbij hoofdzaak, eh het behoeft geen betoog dat vooral hierdoor belangrijke resultaten worden verkregen, zoowel in het belang van de snelheid en regelmatigheid der uitvoering als van de f inantieële resultaten van den aanleg.

Bij eene regeling, als die door den Directeur voorgesteld, waarbij die Chef slechts eenmaal 's jaars en op door den Directeur vast te stellen tijdstippen de lijnen zou bezoeken, zou dus ook van dergelijke inspectiën geen sprake kunnen zijn.

5- De bemoeienis van den Chef van den dienst der Staatsspoorwegen omvat, wat betreft de exploitatie der Staatsspoorwegen, behalve het rechtstreeksch geldelijk beheer en toezicht op de uitgaven en ontvangsten der verschillende lijnen:

het opmaken en uitgeven van algemeene regelingen en dienstvoorschriften;

de aanraking en de onderhandelingen met aansluitende spoorwegen;

de zaken van het zeer talrijke personeel, waarbh' dikwijls rekening moet gehouden worden met de belangen en de eischen van alle in exploitatie zijnde Staatsspoorwegen;

het toezicht op de dienstuitoefening, zoowel op den weg en de werken, als van het materieel met de vaststelling van de besparingspremien, enz.

het opmaken van de ontwerpen voor uitbreidingen van werken, stationsinrichtingen en gebouwen, van het locomotiefpark en van het verdere materieel;

Sluiten