Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Was het voorafgaande weinig vleiend voor de onder den Inspecteur Generaal dienende hoofdambtenaren van den aanleg en de exploitatie, thans komt de Departementschef aan de beurt, van wiens , beheer de Inspecteur Generaal weinig goeds, maar een groot gevaar vbor eene minder goede dienstuitoefening met belangrijke geldelijke gevolgen verwacht.

Naar de voorstelling van den Inspecteur Generaal kan men op niemand dan op den zelfstandigen dienstchef vertrouwen, ziet deze alleen de zaken altijd goed in en doet hij nooit verkeerde dingen!!

de zaken der tarieven, de uitgifte van vrijkaarten;

het materieel-beheer en de aanvulling der voorraden;

het opmaken en uitgeven van het jaarlijksch verslag en de jaarlijksche statistiek van den dienst, het vervoer en de opbrengsten;

het vaststellen der voorwaarden voor aansluitingen en zijtakken van industrieele ondernemingen, enz.;

terwijl eindelijk ook hier de inspectiën van belangrijken invloed zijn, zoowel wegens de plaatselijke controle van de technische en finantieële dienstuitoefening, als voor het bespreken van de verschillende voorkomende zaken en voor de noodzakelijke regeling van den dienst.

6. Uit deze opsomming der zaken, die den dienst der Staatsspoorwegen moeten uitmaken, blijkt, mijns inziens voldoende dat eene regeling, waarbij een bepaald, als zoodanig aan het personeel aangewezen Chef, niet meer zou voorkomen eene zeer belangrijke en ingrijpende verandering in den dienst zou veroorzaken, waarbij het gevaar van minder goede dienstuitoefening, die van belangrijke finantieële gevolgen Zou moeten zn'n, zeer groot wordt.

Eigenlijk komt de door den Directeur voorgestelde regeling daar op neer, dat de Directeur voor al die gevallen als Chef van den dienst der Staatsspoorwegen zou optreden, doch het behoeft geen betoog, dat de Directeur als zoodanig in de meeste gevallen, vooral in de technische, geheel zou moeten afgaan op het advies van zijnen afdeelingschef of beslissingen zou nemen die bij gebrek aan locale kennis verkeerd kunnen zijn, of, daar de afdeelingschef een gedeelte van het departement zou uitmaken en dus

Sluiten