Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoeften van de exploitatie bekend te worden, zal waarschijnlijk tusschen de formatien van de verschillende onderdeden van het spoor- en stoomwezen een verband zijn te brengen, waardoor en de dienst en de ambtenaren gebaat worden.

ploma van werktuigkundig ingenieur lan langdurige en omvangrijke studiën noodig zijn, waarschijnlijk van grooteren omvang, dan voor de meeste andere takken van 's Lands dienst.

Bh' den post- en telegraafdienst is de bezoldiging der inspecteurs: inspecteurs le klasse ƒ 9600.—

ƒ 12000.— 2e „ „ 7200.—

„ 9600.— adjunct-inspecteur „ 6000.— en ik acht het» noodzakelijk dat aan de inspecteurs der spoorwegdiensten diezelfde bezolding wordt toegekend, waarbij dan ook zonder bezwaar de titel van adjunct-inspecteur voor den laagsten rang kan worden overgenomen; desnoods echter noeme men hen inspecteurs der 3e klasse.

Het is zeker alleszins wenschelijk dat de bedoelde ambtenaren ook practische kennis bezitten, en men zal dan ook wel steeds bij voorkomende gevallen aan dergelijke ambtenaren de voorkeur geven, maar het is noch noodig, noch wenschelh'k die practische kennis als volstrekten eisch te stéllen, vooral niet in 'de mate die de Inspecteur Generaal aangeeft.

Bovendien kan hoogstens de jongste ambtenaar nog maar weinig praktijk hebben, en daar deze steeds te Batavia onmiddellijk onder den Chef van toezicht zal werkzaam zh'n, kan dat weinig bezwaar hebben. Opmerking verdient het echter in hooge mate dat, terwijl de Inspecteur Generaal hier aan werk-

18. Is deze algemeene hoogere bezoldiging dan die door den Directeur voorgesteld uit een billijkheids-oogpunt gewenscht, daarmede wordt tevens het voordeel verkregen dat de dienstuitoefening beter gewaarborgd zal zijn omdat men nu aan de benoeming hoogere eischen kan verbinden, dan wanneer de bezoldiging lager werd gesteld.

Het is toch wel onnoodig te betoogen dat men van ambtenaren, die toezicht moeten houden ten minste dient te verwachten, dat zij de zaak, waarop zij toezicht zullen uitoefenen, behoorlijk kennen, en dit is niet te verwachten, wanneer men zich voor de benoembaarheid bepaalde tot den eisch van het diploma van werktuigkundig ingenieur verkregen aan de Polytechnische school te Delft. De studie aan-die school is uitsluitend theoretisch en om daarna een goed werktuigkundig ingenieur te zijn,

Sluiten