Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarom de bedoelde ambtenaar niet Hoofd Inspecteur der spoorweg-diensten, zooals ik voorstelde, maar Hoofd Inspecteur van het toezicht op de spoorwegdiensten zoude moeten heeten is mij niet duidelijk. De titel is noch welluidend, noch juist.

ten, door de Chefs dier inrichtingen afgegeven, worden overgelegd.

19. Naar de boven aangegeven organisatie van het personeel van toezicht hebbende ambtenaren zou m.i. aan den Chef van het Regeeringstoezicht de titel moeten worden gegeven van „Hoofdinspecteur van het toezicht op de spoorwegdiensten" en zou aan dezen ambtenaar eene bezoldiging moeten worden toegekend van ƒ 13200.— 'sjaars met verhoogingen van ƒ 900.— 'sjaars om de 2 jaren, waardoor die positie gelijk komt met die van de tegenwoordige hoofdingenieurs der Staatsspoorwegen.

Ik zie hierbij niet over het hoofd, dat daardoor voor den hoofdinspecteur de gelijkheid met den Post- en Telegraafdienst, welke ik boven voor de inspecteurs wenschelijk achtte, niet wordt verkregen, doch dit wordt gereedelh'k verklaard door het feit, dat ik in de Nederlandsche titulatuur te vergeefs zoek naar een anderen titel dan dien van hoofdinspecteur, welke hetzelfde'denkbeeld even goed uitdrukt — terwy'1 van de andere zyde de boven, omschreven bezoldiging mij voldoende voorkomt, zoolang de dienst van het toezicht niet meer omvang heeft dan thans. Mocht die dienst later grooter omvang verkrijgen, hetgeen b.v. al dadelijk het geval zal zijn, wanneer de Staatsspoorwegen aan eene particuliere maatschappij in exploitatie mochten worden overgegeven, dan kan den Hoofd-inspecteur ook een hooger traktement, gelijkstaande aan dat van de hoofd-inspecteurs in andere takken van 's Lands dienst worden gegeven.

Bovendien wordt ook op deze wijze de hiërarchische verhouding bewaard tegenover den afdeelingschef, tevens

Sluiten