Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tegenwoordige kosten van het Stoomwezen ƒ 38.080.—

Tegenwoordige kosten van het toezicht op

de spoorwegdiensten „ 12.300.—

te zamen ƒ 50.110.—

Kosten van het toezicht en het stoomwezen na de reorganisatie „ 39.300.— „ 10.810.—

Totale bezuiniging ƒ 32.970.—

terwiï'1 bü' toepassing van de door my voorgestelde hoogere bezoldigingen voor het toezichtpersoneel, welker billijkheid wel niet zal worden betwist, deze bezuiniging nog vermindert met ƒ 3.900.— by de minimum- en met ƒ 12.900.— by de maximum-traktementen en dus slechts bedragen zal resp. ƒ 29.070.— of ƒ 20.070.—.

Ook te dezen aanzien is de 24. Het komt my niet wenschelyk Inspecteur-Generaal eene ande- voor om andere cathegoriën van ambtere zienswyze toegedaan dan by naren, dan die van den Waterstaat uit zyn voorstel van den 15 April te sluiten van het toezicht op de spoor1886, No. 1594. wegen in aanleg.

Zelfs wanneer aan den Afdee- Het is zeer wel mogelyk dat de amblingschef iemand zoude moeten tenaren van den Waterstaat in de meestoegevoegd worden zoude daar- te gevallen by voorkeur met dat toevoor een waterstaatambtenaar zicht zullen kunnen worden belast, doch bestemd moeten worden. het is evengoed denkbaar dat de om-

De hierop betrekking hebben- standigheden het wenschelyker maken de bepaling in het ontwerp van dat toezicht op te dragen aan een ambden Inspecteur Generaal heb ik tenaar van den dienst der Staatsspoorechter niet overgenomen, om- wegen of van het Regeeringstoezicht op dat ook zonder deze altijd ie- de spoorwegdiensten en het zou vermand aan den afdeelingschef keerd zü'n daartoe de mogelijkheid weg kan worden toegevoegd, en de te nemen, door den Inspecteur Generaal

voorgestelde bepaling juist zou- 25. Ten slotte wordt nog opgemerkt, de beletten dat daarvoor een, dat hoewel dit uit het voorstel van den wellicht beschikbaar, spoorweg- Directeur niet direct blykt, toch het geambtenaar werd bestemd. volg van de gemaakte organisatie van Dat op de Staatsspoorwegen het toezicht op de spoorwegdiensten alleen door den Hoofd Inspec- zal zyn, dat ook toezicht zal worden geteur en de Inspecteur toezicht houden op'den dienst der exploitatie van

Sluiten