Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt gehouden, is geheel overeenkomstig mijn voorstel.

Welke bijzondere regelingen van de onderlinge verhouding tusschen de diensten van het toezicht en van de Staatsspoorwegen noodig kunnen zijn, begrijp ik niet, daar in de bijzondere voorschriften voor de ambtenaren van het toezicht, de bevoegdheden van deze duidelijk zijn omschreven en de Hoofd Inspecteur of de Directeur bovendien de noodige inlichtingen kan geven.

Batavia den 5e April 1887 De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken,

w.g. JANSSEN VAN RAAIJ.

de Staatsspoorwegen, dat ik, zooals uit mijne vroegere voorstellen blijkt, ook wenschelh'k vind.

Het kan echter beperkt blijven tot het algemeen toezicht van den Chef en de Inspecteurs van het toezicht, doch dan zal daarvan uit de vast te stellen regelingen bepaald moeten blijken en zal het daarbij wenscheljjk zijn om conflicten te voorkomen, tegelijk eene regeling te maken van de onderlinge verhouding tusschen de diensten van het toezicht en van de Staatsspoorwegen.

Mocht het in deze Nota aangevoerde leiden tot het opvolgen der daarin neergelegde denkbeelden, die in vele opzichten van het voorstel van den Directeur afwijken, dan zullen ook wijzigingen noodig zjjn in de concepten der noodige ordonnantiën en besluiten.

Het komt echter onnoodig voor die thans hier te behandelen, daar de tijd, die noodzakelijk verloopen moet tusschen het nemen van de beslissing in Indië en de ontvangst van het Koninklijk Besluit, dat de réorganisatie beveelt, voldoende zal zijn om voor die besluiten nieuwe concepten te ontwerpen.

Bij die gelegenheid zullen dan tevens kunnen worden behandeld enkele onderwerpen tegen welker regeling volgens de voorstellen van den Directeur, ik nog bezwaar heb, met name onder anderen de premiën en boeten aan het personeel te verleenen of op te leggen.

Geresumeerd zoude eene réorganisatie van den dienst der Staatsspoorwe■ gen naar mijne denkbeelden in hoofdzaak neerkomen op: a. het instellen bh' het Departement der Burgerlijke Openbare Werken van eene afdeeling „Spoor- en tramwegen en stoomwezen."

Sluiten