Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b. op de dagelijksche uitoefening van den spoorwegdienst en hetgeen daarop betrekking heeft.

Art. 21. Zij zorgen daartoe volledig bekend te zijn met: a. de in art. 4 genoemde Algemeene Reglementen; o. de dienstreglementen;

c. De regelingen van het gemeenschappelijk gebruik van den spoorweg, bedoeld in art. 16 en die het doorgaand verkeer, bedoeld in artikel 17 van het Algemeen Reglement voor de spoorwegdiensten, alsmede de bepalingen op het vervoer van groote hoeveelheden buskruit of ammunitie voor 'sLands dienst, bedoeld in art. 201 ยง 1 b. van genoemd reglement;

d. de tarieven en de bijzondere voorwaarden voor het vervoer;

e. de voorwaarden waarop de vergunning tot het- uitoefenen van den dienst is verleend;

een en ander voor zoover den spoorweg betreft, waarover hun het dagelijksch toezicht is opgedragen.

Art. 22. Zij overtuigen zich, door zich dagelijks op den weg of op de stations te bevinden, v^n den goeden toestand van den weg en van de middelen van vervoer, alsmede van het behoorlijk uitoefenen van den dienst.

Zij waken dat de herstellingen naar eisch geschieden, en dat wijziging, uitbreiding enz. van bestaande of aanleg van nieuwe werken naar de goedgekeurde teekeningen en bestekken geschiedt.

Zn' nemen den spoorweg of het gedeelte daarvan, waarover hun het dagelijksch toezicht is opgedragen, minstens eenmaal per maand in zijn geheel nauwkeurig op.

Art. 23. Ontdekken zij gebreken aan den spoorweg of aan de daartoe behoorende werken of gebouwen, of afwijkingen van goedgekeurde ontwerpen, dan geven zij daarvan, zoo noodig, schriftelijk kennis aan den beambte van den spoorwegdienst, wien het aangaat, en zenden bericht of afschrift dier kennisgeving aan den Inspecteur.

Art. 24. Geschiedt het afsluiten van den spoorweg niet volgens de bestaande voorschriften, dan geven zij daarvan aan den Inspecteur bericht.

Art. 25. Ontdekken zij afwijkingen van de voorschriften van de in art. 4 genoemde Algemeene Reglementen, van de tarieven of van de voorwaarden, waarop de vergunning tot het uitoefenen "van den dienst is verleend, dan geven zij daarvan aan den Inspecteur omstandig bericht.

Sluiten