Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het verkeer in gevaar gebracht, dan geven zij tevens aan den ambtenaar of beambte wien zulks aangaat, schriftelijk kennis van hetgeen gedaan behoort te worden en gelasten de onmiddellijke uitvoering daarvan. Van die lastgeving zenden zij afschrift aan de betrokken bestuurders.

5) Van alle in dit artikel genoemde kennis — of lastgevingen doen zij terstond, door tusschenkomst van den Hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten schrifteln'k mededeeling aan den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken en zenden van die mededeeling, voor zoover de tramwegdiensten betreft, afschrift om de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur. Indien echter uit die lastgevingen kosten voor den Staat kunnen voortvloeien, moet de Hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten daarmede tevoren worden in kennis gesteld.

Art. 7. 1) Waar zaken, aan hun toezicht onderworpen, daartoe aanleiding geven, kunnen de opzieners, in het belang der openbare veiligheid, den dienst op de spoor- en tramwegen over den geheelen weg of over een gedeelte daarvan doen staken, of verbieden om van bepaalde locomotieven, rijtuigen of wagens voor het vervoer gebruik te maken, dan wel treinen te doen vertrekken, wanneer de toestand van het materieel of de samenstelling van den trein, naar hun oordeel, gevaar kan opleveren.

2) Van alle, krachtens het in de vorige alinea bepaalde, genomen maatregelen geven zij terstond telegrafisch kennis aan den Hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten en, voor zoover de tramwegen betreft, aan de betrokken Hoofden van gewestelijk bestuur.

Art. 8. 1) Wordt door de spoorwegopzieners van overtredingen proces-verbaal opgemaakt, dan zenden zij een afschrift daarvan aan den Hoofdinspecteur der spoor- tranrwegdiensteh en, zoo het eene tramlijn betreft, bovendien aan het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur.

Art. 9. 1) De spoorwegopzieners van weg en werken zien toe, dat alle nieuwe werken en alle herstellingen aan bestaande werken geheel volgens de goedgekeurde teekeningen worden uitgevoerd.

2) De spoorwegopzieners voor het rollend materieel doen hetzelfde ten aanzien van dat materieel, met uitzondering van de stoomketels der locomotieven en motorwagens, en verrichten bovendien het voor de indienststelling daarvan vereischte en, wat de locomotieven en motorwagens aangaat, periodiek te herhalen onderzoek.

3) Van dit onderzoek maken zij proces-verbaal op in den door den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken aan te geven vorm en zenden een afschrift daarvan aan dien Departementschef door tusschenkomst van den Hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten.

Sluiten