Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXXIV.

Nota betreffende de Regeeringsbemoeiing met dienstvoorwaarden en loonen, alsmede met dienst en rusttijden van het personeel der Spoor- en Tramwegen in Nederlandsch-Indië

De Directeur van Gouvernementsbedrh'ven wenscht, blh'kens zijne brieven dd. 18 September en 15 December 1914, gericht aan het Comité van Bestuur der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij, en die dd. 7 December 1914, gericht aan de Chefs der Exploitatie van de Samarang-Joana, Oost-Ja va, Serajoedal en SemarangCheribon Stoomtrammaatschappijen, dat:

a. de dienstvoorwaarden en de loonregeling;

b. de regeling van de dienst- en rusttijden van het personeel der spoor- en tramwegdiensten zullen worden opgenomen in van Regeeringswege goedgekeurde of, zoo noodig, vastgestelde reglementen.

Aangezien de vaststelling van bepalingen omtrent de dienst- en rusttijden op andere beweegredenen berust dan de Regeeringsbemoeiing met de dienstvoorwaarden en loonen, vereischt elk dezer beide onderwerpen eene afzonderlijke beschouwing.

Wenschelijkheii eener regeling.

I. Dienst- en rusttijden. 1 § 1. Dat ten aanzien van de dienst- en rusttijden van het personeel wettelijke eischen worden gesteld, hangt samen met het karakter van den spoorweg als cpenbaar vervoermiddel.

Uit het oogpunt van veiligheid en orde bestaat onmiskenbaar verband tusschen de geschiktheid van het personeel voor zijne taak, ook in fysieken zin, en de deugdelijke uitoefening van den spoorwegdienst.

Vandaar dat men in Nederland reeds sedert 1875 in het Algemeen Reglement voor den Dienst op de Spoorwegen (Artt. 88, 95, 96 en 113) bepalingen op dit gebied aantreft.

In 1899 werd aan die bepalingen uitbreiding gegeven. De regeling geschiedde toen nog uitsluitend uit een oogpunt van veiligheid. Eene nieuwe uitbreiding volgde in

Sluiten