Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1903. Ook aan andere belangen dan de veiligheid werd toen beteekenende invloed toegekend; daarop zal hieronder (§ 6) worden teruggekomen.

Het beginsel der bemoeiing met dienst- en rusttijden alzoo als juist erkennende, zal toch de vraag, in hoeverre uit een oogpunt van algemeen belang de vaststelling van bepalingen te dezer zake noodig is, in verband met tijd en omstandigheden beantwoord moeten worden.

Dat zoowel de maatschappelijke omstandigheden als de behoeften van het verkeer aanleiding geven in Nederlandsch-Indië voor de dienst- en rusttijden andere eischen te stellen dan in Europa, springt in het oog. Met de navolging van Europeesche bepalingen behoort men dus in Indië voorzichtig te zn'n.

Het verschil is groot, zooals reeds volgt uit de omstandigheid dat, terwh'1 in Nederland de bemoeiing van den wetgever met de dienst- en rusttijden van het spoorwegpersoneel reeds .sedert een veertigtal jaren noodig is geacht, in Indië van eene ernstige behoefte aan regeling op dit gebied tot nu toe weinig is gebleken.

Als de voornaamste oorzaak hiervan is te noemen,' dat op de meeste lijnen de aard van het verkeer toelaat den dienst des avonds vroeg te doen eindigen. Erkend moet echter worden dat in dit opzicht de toestanden in Indië zich geleidelijk wijzigen.

Indien de Regeering thans het oogenblik gekomen acht om tot regeling over te gaan, sluiten de ondergeteekenden zich gaarne by die opvatting aan. Het is alleen de vorm der ontworpen voorschriften, welke aanleiding geeft tot eenige beschouwingen.

Wenschelijkheit van beperking tot algemeene regelen.

I § 2. In Europeesche staten, waar het onderwerp wettelijk geregeld is, stellen de voorschriften voor de diensten rusttijden grenzen vast, die zonder toestemming van het bevoegde Regeeringsorgaan niet mogen worden overschreden. Met inachtneming van deze grenzen blijft de bestuurder vry' in de regeling.

Hetgeen de Directeur van Gouvernementsbedrijven in zyn schrijven aangeeft, is iets anders. Er zullen geen algemeen geldende regelen worden vastgesteld, maar voor elke onderneming afzonderlijk zal de regeling de goedkeuring van het uitvoerend gezag behoeven. Uit de ontworpen bepaling kan slechts worden gelezen, dat die goed: keuring de geheele regeling in alle bijzonderheden zal om-

Sluiten