Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„vraag of voor eenige categorie van personeel regelen als „hier bedoeld noodig zn'n, hetzij omtrent die regelen zelve, „dan beslist de Gouverneur-Generaal".

Hieraan aansluitende, zouden in het tweede en vierde lid van het bedoelde ontwerp-artikel de woorden „een „goedgekeurde regeling der dienst- en rusttijden" zh'n te vervangen door „de door den Directeur van Gouverne„mentsbedrh'ven goedgekeurde of door den Gouverneur„Generaal vastgestelde regelen betreffende de dienst- en „rusttijden".

Voor het overige zh'n de bepalingen in het tweede, derde en vierde lid( wordende derde, vierde en vijfde lid) als doeltreffend te beschouwen.

Volledigheidshalve zy hier de opmerking toegevoegd dat, wegens het onderling verband der artikelen 29 en 30 van het Algemeen Spoorwegreglement, het de voorkeur zal verdienen de nieuwe bepaling niet daartusschen in te lasschen, maar daaraan elders eene plaats te verleenen, bijvoorbeeld als artikel 3b.

Qewenschte beperking der regeling tot belangen die gemeen zijn aa het geheele personeel.

§ 6. In hoeverre de vast te stellen regelen tot bezwaren aanleiding zullen geven, zal bij aanvaarding der hier 'voorgestelde redactie afhankelijk zyn van de uitbreiding n die men daaraan zal geven. Met het oog hierop vinde nog de volgende opmerking eene plaats.

In 1903 is men in Nederland by' het uitbreiden der regelen verder gegaan dan door de eischen van den dienst werd gevorderd. Niet slechts de zorg vopr de veiligheid of zelfs die voor de regelmatigheid van den dienst werd tot maatstaf genomen, maar ook aan de maatschappelijke, zedelijke en godsdienstige belangen van het personeel werd in ruime mate invloed toegekend.

In Indië, waar men te doen heeft met personeel van allerhanden volksaard en godsdienst, zal men voorzichtig doen zich bij het geven van voorschriften te beperken tot hetgeen vereischt wordt ter bescherming van belangen, die geacht kunnen worden het geheele personeel gemeenschappelijk te betreffen.

II. Dienstvoorwaarden en loonen.

Het spoorweg. § 1. Terwy'1 het spoorwegbedryt door zyn aara eene bedrijf eischtniet ,m vordert van, dienst- en rusttijden van het persovaststellintr van Ê 6 . , ,

dienstvoor- neel, is in het karakter van dat bedryf niet gelegen, dat

Sluiten