Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taak en tot ontwikkeling van land en volk, hetgeen wijst op de noodzakelijkheid dat de Regeering van een koloniaal rijk zich bij de uitbreiding harer bemoeiingen beperke tot het stellen van algemeene regelen en zich niet belaste met het zelf regelen van detailzaken.

In de personeelaangelegenheden, die de Directeur van Gouvernementsbedrijven aan zich wenscht te trekken, zal aan elke beslissing, zal zü eenige waarde hebben, een nauwgezet plaatselijk onderzoek door betrouwbare en deskundige personen moeten voorafgaan. Over de hiertoe vereischte ambtenaren zal men niet altijd ten volle beschikken en het gevolg zal zijn dat de beslissingen, tot schade van de betrokken belangen, vaak lang op zich zullen laten wachten.

Nog om een andere reden ware eene inmenging als door den Directeur van Gouvernementsbedrijven wordt beoogd, bedenkelijk. Wegens den toestand toch van snelle evolutie, waarin Nederlandsch-Indië zich heden ten dage bevindt, eischen de regelingen ten behoeve van het personeel voortdurend wijziging en verbetering. Noch de Regeering, noch de Maatschappijen zh'n in staat met eenige zekerheid uit te maken hoe de bepalingen na een betrekkelijk kort tijdsverloop zullen behooren te luiden. Als voorbeeld wordt de aandacht gevestigd op het moeilijke vraagstuk der benoembaarheid van inlanders tot betrekkingen, die tot dusverre door Europeanen werden bekleed. Het is in dit overgangstijdperk niet raadzaam het streven naar aanpassing aan den groeienden maatschappelijken toestand te belemmeren door vastlegging van detailbepalingen door eene regeeringsbeschikking; de belangen van het personeel zullen daardoor meer worden geschaad dan bevorderd.

Gewezen zij nog op het ingewikkelde en veelsoortige der vast te stellen regelingen.

Men heeft in het spoorwegbedrijf niet alleen te doen met vaste loonen, maar ook met wisselende inkomsten uit allerhande bron. Voorts is eene van buitenaf vastgestelde loonregeling in hooge mate hinderlijk indien door spoören tramwegondernemingen tevens bedrijven van ander karakter worden geëxploiteerd; in een land als Indië behooren daaraan geen hinderpalen in den weg te worden gesteld.

Geldelijke

§ 5. Ook de mogelijke geldelijke gevolgen van den

Sluiten