Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algemeene wet tot stand bracht. Zoolang deze ontbreekt is het evenwel onverklaarbaar dat zich de wensch uit om al vast bij het spoor- en tramwegbedrh'f een begin te maken door het invoeren eener partieele regeling. Men kan bh' dit bedrijf zich het voordeel ten nutte maken dat, door eigen initiatief der ondernemingen, de regeling der arbeidsvoorwaarden reeds op een hoogen trap in gebracht.

Indien men langs dezen weg tot eene voorloopige oplossing wenscht te komen, zal men zich rekenschap hebben te geven welke punten reeds voor definitieve regeling rijp zijn te achten en welke andere onderdeelen van het vraagstuk nog niet aan het tijdperk van proefneming zyn ontwassen.

De vaststelling van bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst voor het spoor- en tramwegpersoneel kan geen bezwaar opleveren. Ter vermijding van misverstand zy echter aangestipt dat zoodanige bepalingen, wat strekking en inhoud betreft, slechts ten deele zullen hebben overeen te stemmen met de bestaande personeelbepalingen der Maatschappijen, daar deze tal van administratieve regelingen behelzen, die niet tot de arbeidsovereenkomst behooren.

Ook het door den Directeur van Gouvernementsbedrijven ontworpen artikel 3a A. S. R. (artikel 4a A. T. R.) cmschry'ft, naar dezerzjjdsch inzicht, niet met juistheid hetgeen in bovenbedoelde bepalingen thuis behoort. Nevens de voorwaarden, volgens welke het personeel in den dienst werkzaam is, worden nog afzonderlijk genoemd de voorwaarden volgens welke het personeel in den dienst wordt genomen. Voor zooverre de laatstbedoelde voorwaarden betreffen eischen van bekwaamheid en geschiktheid, aan in dienst te nemen personeel te stellen, staan zy buiten de arbeidsovereenkomst, die slechts regelt de verhouding tusschen werkgever en werknemer van het oogenblik af'dat de dienstbetrekking ingaat.

Onder de goed te keuren bepalingen is voorts ook de loonregeling niet te begrijpen. Van eene vaststelling door de Regeering van de loonen, die in een particulier bedrijf zullen worden toegekend, behoort om principieele en practische redenen, hierboven uiteengezet, te worden afgezien.

In afwachting dat voor de arbeidsovereenkomst by de algemeene wet grondslagen zijn bepaald, kon o.i. in de speciale wetgeving voor spoor- en tramwegen, ter bevrediging van het rechtsgevoel, worden vastgelegd, dat de be-

Sluiten