Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorkoming van werkstaking.

jalingen, welke de arbeidsovereenkomst beheerschen, door 5ene macht, buiten de contracteerende partyen, worden vastgesteld. Het geldt hier een beginsel van algemeene strekking, dat voorloopig slechts toepassing zou vinden >p het spoor- en tramwegbedrh'f, doch later tot andere jedrn'ven en zelfs tot alle arbeidsverhoudingen in den onrusten zin zich zal behooren uit te strekken. Van daar lat het voor de hand schijnt te liggen dat de hier bedoelde regeling de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal en niet slechts die van den betrokken Departementschef erlange.

Waar het ontworpen Art. 3a (4a) spreekt van wen5chen en bezwaren, komt men op een gebied, dat nog tot iet terrein der proefneming behoort en tot dusverre geen Devrediging heeft gegeven. De instelling der Groepsvertegenwoordiging welke bn' de spoorwegen in Nederland en later ook by de Staatsspoorwegen op Java is ingevoerd, heeft zoo weinig aan de bedoeling voldaan, dat aan toepassing by' de spoor- en tramwegmaatsehappyen in Indië liet gedacht kan worden. Het schijnt daarom raadzaam geene bepalingen omtrent dit onderwerp vast. te stellen, alvorens een in te stellen onderzoek zal hebben aangetoond dat eene doeltreffende regeling te vinden is.

Dat aan het personeel gelegenheid worde gegeven in hooger beroep te komen van opgelegde straffen boven zekere grens en wellicht ook van onrechtmatig geachte toepassing der arbeidsovereenkomst, is billijk te achten. De regeling van dit beroep is eveneens een punt, dat in het th'dperk van proefneming verkeert. Het instituut <?er scheidsgerechten, zooals het in Nederland is ingevoerd, is voor eene kolonie ongeschikt te achten, zoodat dit onderwerp eene nadere studie vereischt.

Uit het voorafgaande moge blijken, dat de wenschelh'kheid eener regeling van de arbeidsovereenkomst dezérzyds wordt erkend. Een voorstel te dier zake zal door de ondergeteekenden nader worden aangeboden. In afwachting daarvan wordt in overweging gegeven het ontworpen artikel 3a (4a) voorloopig te laten rusten.

§ 8. In het schrijven van den Directeur van Gouvernementsbedrijven wordt het belang, om stremming van het verkeer als gevolg van geheele of gedeeltelijke staking van het spoor- en tramwegbedrijf te voorkomen, in sterke mate op den voorgrond gesteld.

Sluiten