Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot voorkoming te zoeken in het organiseeren eener bemiddeling en in het opleggen der verplichting om van die bemiddeling gebruik te maken. In dit verband wordt de aandacht gevestigd op hetgeen op dit gebied in Canada is tot stand gebracht door de „Industrial disputes investigations act" van 22 Maart 1907.

Deze wet verbiedt aan werkgevers om eene uitsluiting van personeel vast te stellen en aan werknemers om in staking te gaan, alvorens het geschil aan een verzoeningsraad is voorgelegd en door dien raad hetzij het geschil is bijgelegd of — indien dit niet gelukt — bericht aan de Regeering is uitgebracht. Gedurende den tijd der behandeling door den verzoeningsraad, waarmede daar in den regel 6 a 8 weken verloopen, moet het werk op den ouden voet worden voortgezet. Na het uitbrengen van bericht door den raad zijn de werkgever en de werknemer vrij in hunne handelingen. De moreele invloed der behandeling door den verzoeningraad is echter in den regel voldoende om de partijen tot overeenstemming te brengen.

Het in Canada toegepaste stelsel is voor NederlandschIndië in het bijzonder geschikt te achten, omdat werkstaking van de zijde van inlanders in den regel niet voorafgegaan wordt door openlijke mededeeling van grieven. Een verbod om tot werkstaking over te gaan, alvorens de grieven aan eene onpartijdige commissie zijn medegedeeld, is daarom volkomen gerechtvaardigd en zal het rechtsgevoel van den inlander bevredigen.

's-Gravenhage, 5 Februari 1915. De Raad van Beheer der Nederlandsch-Indische Spoorwegmaatschappij,

J. KRAUS. LUCARDIE.

De Directie der Samarang-Joana, Oost-Java, Serajoedal en SemarangCheribon Stoomtrammaatschappijen,

J. D. DONKER DUYVIS. J. TH. GERLINGS.

Sluiten