Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage XXXV.

Regeling van het toezicht op de spoor- en tramwegdiensten in de Algemeene Reglementen. (Staatsblad 1917 No. 321).

A. Wijzigingen in het A. R. t (Staatsblad 1895 No. 300).

le. In het vierde lid van artikel 3a houdende bepalingen betreffende de dienst- en rusttijden werd in stede van „den Hoofdinspecteur der Spoor- en Tramwegdiensten" gelezen „het hoofd van den dienst van het toezicht".

2e. Art. 23, handelende over de dienstcorrespondentie van de bestuurders van de particuliere lijnen met de Regeering, waarvan voorgeschreven was, dat zü door tusschenkomst van den Hoofdinspecteur der spoor- en tramwegdiensten moest geschieden, verviej.

3e. Hoofdstuk II werd aldus geredigeerd:

Van het toezicht op de spoorwegdiensten.

Art. 24. Algemeen en dagelijksch toezicht. 1) Het algemeen en dagelyksch toezicht op den aanleg en de exploitatie van de spoorwegen wordt, onder de bevelen van den Directeur van Gouvernementsbedrüven, uitgeoefend door den dienst van het toezicht, overeenkomstig de voor dezen dienst door den Gouverneur-Generaal vast te stellen regeling.

2) . Het toezicht op de stoomketels der locomotieven wordt uitgeoefend door den dienst van het stoomwezen.

3) Het toezicht op de middelen tot het verleenen van hulp aan en het vervoer van gekwetsten wordt uitgeoefend door daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te wyzen ambtenaren van den burgerlüken geneeskundigen dienst.

Art. 25. Kosteloos vervoer en vrije toegang der ambtenaren van het toezicht. 1) Alle bü de in artikel 24 bedoelde diensten werkzame ambtenaren en beambten hebben, voor zooveel dit naar het oordeel van den Directeur van Gouvernementsbedrijven in het belang van het toezicht wenschelyk is, recht op kosteloos vervoer in alle treinen en te allen ty'de vryen toegang tot alle tot de spoorwegen behoorende werken en inrichtingen, gebouwen, locomotieven, tenders, rijtuigen en wagens.

Sluiten