Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Wijziging in het A. R. II (Stbl. 1902 No. 218).

Analage wijzigingen als sub A. werden aangebracht.

C. Wijzigingen in het A. R. HL (Stbl. 1905 No. 516).

le. In het vierde lid van artikel 4a, waarin voorgeschreven was, dat van elke afwijking van de regeling van de dienst- en rusttijden binnen 8 dagen kennis moest worden gegeven aan den Hoofdinspecteur der Spoor- en Tramwegdiensten, werd in stede van „den Hoofdinspecteur der Spoor- en Tramwegdiensten" gelezen: „het hoofd van den dienst van het toezicht".

2e. Hoofdstuk II kreeg de volgende redactie:

Van het toezicht op de tramwegdiensten.

Art. 16. Algemeen en dagelijksch toezicht. 1) Het algemeen en dagelijksch toezicht op den aanleg en de exploitatie van de tramwegen wordt, onder de bevelen van den directeur van Gouvernementsbedrijven, uitgeoefend door den dienst van het toezicht, overeenkomstig de voor dezen dienst door den Gouverneur-Generaal vast te stellen regeling.

2) Het toezicht op de stoomketels der locomotieven en motorwagens wordt uitgeoefend door den dienst van het stoomwezen.

3) Het toezicht op de middelen tot het verleenen van hulp aan en het vervoer van gekwetsten wordt uitgeoefend door daartoe door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen ambtenaren van den burgerlijken geneeskundigen dienst.

Art. 17. Kosteloos vervoer en vrije toegang der ambtenaren van het toezicht. 1) Alle bij de in artikel 16 bedoelde diensten werkzame ambtenaren en beambten hebben, voor zooveel dit naar het oordeel van den directeur van Gouvernementsbedrijven ih het belang van het toezicht wenschelyk is, recht op kosteloos vervoer in alle treinen en te allen tijde vrijen toegang tot de tramwegen behoorende werken en inrichtingen, gebouwen, locomotieven, tenders, rijtuigen en wagens.

2) Zü gaan echter rijtuigen of gedeelten van rütuigen, dienende tot vervoer van de bestuurders van de tramwegdiensten of van hooggeplaatste personen, of door büzondere personen afgehuurd en als zoodanig aangewezen, niet binnen.

3) Zij gaan de woningen van het personeel der tramwegdiensten niet binnen zonder toestemming van de bewoners.

Sluiten