Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5) Zij volgen onmiddellijk in orde op de bevoorrechte schulden, vermeld in artikel 1149 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 313 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. Bevel tot staking van den dienst. Vordert de openbare veiligheid dadelijke staking van den dienst, hetzij over den geheelen weg hetzij over een gedeelte daarvan, dan kan die staking worden bevolen door den ambtenaar daartoe bevoegd krachtens de in het eerste lid van artikel 16 bedoelde regeling. Het bevel wordt door dezen, zoo mogelijk schriftelijk, gericht aan de chefs van de meest nabijzijnde stations, die daarvan terstond aan alle chefs van de stations langs den weg kennis geven.

Art. 22. Maatregelen, ter voorkoming van gevaar. 1) Het voortzetten van den dienst na bevel tot staking of het hervatten daarvan zonder toestemming van dengeen die het bevel tot staking gaf, van den Gouverneur-Generaal of van- den directeur van Gouvernementsbedrijven, wordt door hen, die tot de uitoefening van het toezicht zijn aangewezen, belet.

2) Zij zijn bevoegd locomotieven, tenders, rijtuigen of wagens onverwijld uit een trein te doen verwijderen en het vertrek van èen trein te verbieden en zoo noodig te beletten, indien de toestand van het materieel of de samenstelling van den trein naar hun oordeel voor den trein gevaar kan doen ontstaan.

Art. 23. Ongeschikt personeel. Personeel, hetwelk naar het oordeel van den directeur van Gouvernementsbedrijven ongeschikt is voor de taak, waarmede het belast is, moet op zijne vordering van die taak worden ontheven.

3e. In artikel 41 eerste lid werd in de plaats van „den betrokken spoorwegopziener, bedoeld in artikel 18 sub b" gelezen: „den betrokken ambtenaar van den dienst Van het toezicht".

D. Wijzigingen in het A. S. T. R. (Stbl. 1915 No. 629).

Art. 12. Van het Algemeen Stadstramwegreglement werd veranderd als volgt:

Artikel 12. Toezicht'.

I. Op den aanleg, het onderhoud en de exploitatie van den tramweg wordt van Regeeringswege toezicht uitgeoefend voor zoover de noodzakelijkheid daartoe uit dit reglement dan wel uit door den Gouverneur-

Sluiten