Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spectie-afdeelingen, welke weder onderverdeeld zh'n in inspectie-onderafdeehngen; in elk der inspectie-af deelingen is een hoofdingenieur-afdeelingshoofd en onder dezen in elk der inspectie-onderafdeelingen een onderafdeelingshoofd belast met het in artikel 2 onder a en b bedoelde toezicht.

(2). De in het eerste lid bedoelde indeeling wordt, met inachtneming van de in de Indische begrooting aangegeven samenstelling van het personeel van den dienst van het toezicht, vastgesteld en zoo noodig gewijzigd door het hoofd van den dienst, onder goedkeuring van den Directeur van Gouvernementsbedrijven.

3). De hoofdingenieufg-afdeelingshoofden zn'n binnen hunne afdeeling en de onderafdeelingshoofden binnen hunne onderafdeeling en de onderafdeelingshoofden binnen hunne onderafdeeling bevoegd bevelen te geven als bedoeld in artikel 29 van het Algemeene Reglement voor de Spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië, artikel 27 van het Algemeen Secundair Spoorwegreglement en artikel 21 van het Algemeen Tramwegreglement.

Art. 5.

1) Het personeel van den dienst van het toezicht op de spoor- en tramwegen wordt bezoldigd als in den volgenden staat is aangegeven:

Bezoldiging per maand Verhoogingen.

Betrekking.

„ , om de

minimum, maximum. Bedrag. jaren

Hoofd van den dienst . . ƒ 1200 ƒ 1350 ƒ 150 3 Hoofdingenieur-afdeelings-

hoofd „ 10Ó0 ,, 1200 „ 100 3

Ingenieur „ 400 ,', 1000 „ 100 3 •

Onderafdeelingshoofd . . „ 400 „ 600 ,, 100 3

Hoofdkantoorchef .... „ 400 „ 600 „100 3

Hoofdcommies „ 350 „ 450 „ 50 3

Commies „ 150 „ 300 „ 25 3

2) Het aantal van elk der in dezen staat genoemde betrekkingen wordt jaarlijks door den Directeur van Gouvernementsbedrijven vastgesteld in verband met de gelden welke daarvoor bij de begrooting zyn toegestaan; van dat aantal zullen er niet meer worden vervuld of vervuld gelaten, dan noodzakelijk is.

3) De bezoldiging van het mindere, niet in den staat vermelde personeel, wordt door het hoofd van den dienst geregeld, met dien ver-

Sluiten