Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn te Batavia in handen van het hoofd van den dienst afgelegd en elders in handen van den hoogsten plaatselijken gezaghebbende bij het Binnenlandsch Bestuur.

2) De eedsaflegging door het hoofd van den dienst geschiedt in handen van den Directeur van Gouvernementsbedrijven.

Art. 6.

Het hoofd van den dienst geeft aan de ambtenaren en beambten, onder hem met het toezicht belast, en aan de overige ambtenaren bedoeld in" artikel 24 van het Algemeen Reglement voor de Spoorwegdiensten in Nederlandsch-Indië, artikel 22 van het Algemeen Secundair Spoorwegreglement en art. 16 van het Algemeen Tramwegreglement, legitimatiebewijzen af, volgens door den Directeur van Gouvernementsbedrijven vast te stellen model, in verband met hetgeen bepaald is bn de artikelen 25, 23 en 17 der voornoemde reglementen.

Art. 7.

1) Het hoofd van den dienst draagt zorg, dat van alle beschikkingen en beslissingen, door hem of de bij den dienst werkzame ambtenaren en beambten genomen krachtens de algemeene reglementen op de spooren tramwegen, aanstonds mededeeling wordt gedaan aan den Directeur van Gouvernementsbedrijven.

2) Voorschriften, waaruit kosten voor het Land kunnen voortvloeien worden, behalve in gevallen vanrzeer spoedeischenden aard, niet gegeven zonder voorafgaande toestemming van genoemden Directeur.

" Art. 8.

Opnemingen en onderzoekingen, de Staatsspoor- en tramwegen betreffende, worden door het Hoofd van den dienst niet verricht, noch aan de onder hem werkzame ambtenaren en beambten opgedragen, dan m opdracht of met goedvinden van den Directeur van Gouvernementsbe-

4rjjVen- Art. 9*.

Het hoofd van dien dienst draagt zorg dat de met het dagelijksch toezicht belaste ambtenaren, ieder voor zooveel

noodig proces-verbaal opmaken of doen opmaken tegen bestuurders ot persoLlvan spoor- eh|of tramwegen^en tegen -f^—^Z overtreding van de algemeene verordeningen ^^^J^" tramwegen, zoomede, voor zoover, dit van hem afhangt, dat aan die processen-verbaal gevolg gegeven wordt.

Sluiten