Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gouwrnementscommissaris in Nederland rustende verplichtingen, door een door den Minster of den Gouverneur-Generaal aan te wijzen accountant te doen bijstaan en diens bevindingen te hunner kennis te brengen.

Art. 4.

1) De Gouvernementscommissaris in Nederland woont zooveel mogelijk de vergaderingen van den raad van beheer en van aandeelhouders by.

2) In die vergaderingen doet hn' de voorstellen, waartoe hem door Onzen Minister van Koloniën opdracht is verleend, alsmede die, welke hem wenschelyk voorkomen.

3) Heeft hy' geen by'zonderen last van Onzen voornoemden Minister, dan tracht hy zooveel mogelijk te voorkomen, dat voorstellen, welke naar zyne meening tegen de belangen van den Lande strijden, worden aangenomen. 9

4) Hy' doet Onzen Minister mededeeling van alle eenigszins belangrijke aangelegenheden, te behandelën op bovenbedoelde vergaderingen, zoodra deze te zyner kennis zyn gekomen.

5) De Gouvernementscommissaris in Nederlandsch-Indië heeft dezelfde verplichtingen ten opzichte van de vergaderingen-van het plaatselijke comité van bestuur. De in het tweede lid bedoelde opdrachten ontvangt hy van den Gouverneur-Generaal, te wiens kennis hij de in het vierde lid bedoelde aangelegenheden brengt.

Art. 5.

1) Zoodra de jaarlyksche verantwoordingsstukken, bedoeld in artikel 91 der concessie-voorwaarden voor den spoorweg Semarang-Vorstenlanden, door den raad van beheer der maatschappij aan den Gouvernementscommissaris in Nederland zyn toegezonden, overtuigt deze zich, of deze bescheiden in overeenstemming zyn met de boeken der maatschappij en of de te dien aanzien geldende bepalingen en regelingen nauwkeurig zyn in acht genomen.

2) Hij doet deze bescheiden vervolgens aan Onzen Minister van Koloniën toekomen, vergezeld van zyn raad betreffende de door dezen te verleenen goedkeuring.

3) Hy' zendt daarbij tevens in alle toelichtingen, die tot een juist oordeel van vorengemelde bescheiden kunnen strekken, inzonderheid aangaande de verschillen, welke de bedragen der onderscheidene hoofden van rekening met de bescheiden van het vorig jaar hebben ondergaan.

Art. 6.

De Gouvernementscommissaris in Nederland brengt telken jare na het verschijnen van het jaarverslag der Maatschappij schriftelijk verslag

Sluiten