Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEllSIAG

van het verhandelde op den Eersten Militairen Juristendaggehouden op Zaterdag den llden October 1919 in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.

Voorzitter: Mr. Dr. C. J. H. Schepel, president H.M. G.

Met den voorzitter zijn ter vergadering aanwezig: Z. E. Mr. H. Bijleveld Jr., Minister van Marine, Mr. Dr. R. E. Kramer, referendaris hij het D. v. O., als vertegenwoordiger van Z. E- den Minister van Oorlog, Mr. J. S. L. Aghina, auditeur-militair 3e mil. arrt, Mr. H. T. Asser, Mr. Dr. J. S. Barbas, kapt. inf., Mr. i. Barends, C. J. G. L. van den Berg van Saparoea, ritmeester der huzaren, off. com. te Zutphen, Mr. F. C. van Beusekom, griffier H. M. G., G. J. W. Koolemans Beijnen, gep. luitenant-generaal, Mr. N. J. Bink, adv. en proc. Mr W Boekhoudt, lid H.M.G., Mr. M. H. de Boer, adv. en proc, Mr. G. H. van Bolhuis, oud-president H. M. G., J. L. ten' Bosch, luit. kol. gen. staf, directeur van de hoogere krijgsschool, Jhr. J. H. O. van den Bosch, kapitein ter zee, toegevoegd-raad' H. M. G., Mr. D. Bij den dijk, secr. krijgsraad 2e mil. arrt., P. P. C. Collette, luitenant-generaal, lid H.M. G., W. L. G. J. F. Cramer von Baumgarten, off. v. adm. le kl. K. M., off. com! te Willemsoord, H. B. van Dam, off. v. adm. le kl k m' J. Dolk, off. v. adm. le kl. K. M., Th. G. Donner, J. j. C.'

l?™ Di^' dir' ^ inr-' oud_leeraar in het militair strafrecht K. M. A., Mr. J. Eggens, adv. en proc, Prof. Mr. Dr. A Eigeman, hoogleeraar aan de hoogere krijgsschool, J. Engers, eerste luit. inf secr. krijgsraad 3e mil. arrt., G. W. Erfmann, hoofdoff. v. adm.' 2e kl K.M., H. A. F. G. van Ermel Scherer, kapt. gen. staf, leeraar aan de hoogere krijgsschool, Mr. Th Evekink president krijgsraad 2e mil. arrt., Mr. J. J. G. van Everdingen' ambtenaar 0. M. kantongerecht Utrecht, Mr. B. H. Everts president plv. krijgsraad 2e mil. arrt., G. C. A. Fabius, kolonel inf. inspecteur landstorm, Mr. Ph. S. Fr en kei, adv. en proc, Mr S. M. S. Furnée, adv. en proc, Mr. H. Th. Gerlings, adv. en proc, C. W. van Ginkel, kapt. inf., hoofd afd. rechtspleging Ille divisie, Mr. G. H. A. Grosheide Jr. adv. en proc, Mr. J Hamburger, adv. en proc, wnd. advocaat-fiskaal, F. J de Hart hoofdoff. v. adm. le kl. K. M., W. H. Heeris, off. v. adm. le kl' K. M., off. com. te Middelburg, C. Jansen, off. v. adm. 2e kl K M secr. van den off. com. te Willemsoord, Mr. E. Jellinghaus' president plv. krijgsraad le mil. arrt., Mr. G. J. Jutte, off. v. adm' i f, I'ïr' fiskaal zeekrÜgsraad, P. A. Kempen, off. v^adm. le kl. K.M., redacteur M. R. T, M. J. C. Klaassen, off v adm 2e kl. K. M., P. J. Kouwenberg, gep. luit. kol., lid krijgsraad le iml. arrt., C. C. Krieger, off. v. adm. 2e kl. K. M.,

1

Sluiten