Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lof gewaagd kan worden, mogen ons, Officieren van de Landmacht, tot voorbeeld strekken.

Ik spreek den wensch uit, dat, nu geleidelijk normale verhoudingen en toestanden in het leger terugkeeren, het Departement van Oorlog onder gunstige voorwaarden officieren in de gelegenheid zal stellen te studeeren aan de Hoogeschool te Amsterdam en aldaar de colleges van Mr. Rollin Couquerque te volgen.

En thans nog een kort woord naar aanleiding van de behandeling van strafzaken door het Hof; een onderwerp, niet door de beide prae-adviseurs behandeld.

De „ approbatie" heeft tijdens de mobilisatie naar verhouding geene vertraging van eenige beteekenis veroorzaakt, daar als regel geapprobeerde vonnissen ongeveer acht dagen na het tijdstip van ontvangst teruggezonden konden worden.

Recht doende in eerste instantie of in hooger beroep volgt, zooals bekend, het Hof de .stijl van practijk" tot in den jare 1810 in gebruik geweest bij den Hove van Holland (art. 75 P. I. H. M. G.), met inachtneming van de bijzondere bepaling van art. 76, luidende:

„In het nemen van precedente informaties, het beleggen van getuigenissen, het verhooren van gevangenen, zal het Hof zich regelen „naar de beginselen en de voorschriften, te dien aanzien bij de rechts„pleging voor het krijgsvolk te lande bepaald."

Precedente informatiën worden echter alleen gehouden, wanneer het Hof, hetgeen in strafzaken eene zeldzaamheid is, in eerste instantie recht moet doen.

De procesvoering heeft overigens, overeenkomstig bedoelde practjjk, een min of meer civiel-rechteljjk karakter. Er wordt geprocedeerd door partijen ter rolle, en zoolang de zaak nog niet ter rolle is voldongen, nog niet z.g.n.d. „afgeconcludeerd" is, kan het Hof weinig invloed uitoefenen op het tempo van het proces. Het Hof heeft echter als vasten regel aangenomen om zoodra de zaak is „afgeconcludeerd" binnen zoo kort mogelijken termijn den dag te bepalen, waarop het verhoor zal plaats vinden, waarna zoo spoedig doenlijk de sententie wordt gewezen en uitgesproken.

De geheele procedure, al aangenomen dat ook partijen bekwamen spoed betrachten, en voor mij bestaat geen grond het tegendeel te beweren, is tengevolge van hare wjjdloppigheid zoo tjjdroovend, dat zelfs de behandeling van heel eenvoudige, kleine zaken allicht meer dan één maand duurt. Appellanten en gedaagden moeten derhalve niet zelden lang op het eindvonnis wachten, hetgeen te zwaarder weegt, wanneer zij zich, wat veelal het geval is, in preventieve hechtenis bevinden.

De vraag zou kunnen rijzen of het niet mogelijk ware, in afwachting van algeheele vervanging, de P. L eenige wijziging te doen ondergaan, in hoofdzaak bestaande in het schrappen van art. 75 en het geven van uitbreiding aan de bepaling van art. 76, waardoor het Hof ook bij de behandeling ter terechtzitting in het algemeen zich zou hebben te gedragen naar de beginselen en voorschriften te dien aanzien bij de in

Sluiten