Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tweede prae-adviseur laat zich uitdrukkelijk in dienzelfden geest uit, bij den eersten prae-adviseur moet men het tusschen de regels door lezen, maar als men de door hem genoemde feiten naast elkaar legt, dan krijgt men geen schitterend beeld te zien.

Als men de organisatie in hare elementen verdeelt en nagaat, wat er eigenlijk goed van is, dan krijgt men wellicht een juisten indruk.

le. Uitgangspunt voor een onderzoek moet — volgens de wet — zijn, dat er een verdachte is. De tweede prae-adviseur heeft er terecht op gewezen, dat het onderzoek zoo moeilgk wordt, indien er geen dader is maar wel een misdrijf, zoodat eigenlijk geen rechtsingang kan verleend worden. Maar Mijnheer de Voorzitter, het was toch al lang bekend, dat er wel een moord kan zijn zonder verdachte, en dat men dit geval zelfs eerder kan hebben dan een dader hij den moord. Dat heeft men schijnbaar vergeten. Maar erger nog is — en dat is mij in de praktijk gebleken — het geval, dat er noch dader noch geopenbaard misdrijf is. Ik bedoel het geval, dat men gevoelt, dat er geknoeid wordt,, dat er hier en daar misschien duizenden van den Staat verdonkeremaand zijn, doch dat degeen, die een onderzoek zou willen laten houden, machteloos staat. Ik vrees dan ook, dat er op dit oogenblik nog veel knoeiers rondloopen, die niet komen daar waar zij zouden moeten behooren, nl. in handen van de justitie. Dit is een gevolg van een gebrek in onze organisatie.

Ik onderschrijf volkomen de meening der prae-adviseurs, dat er een groot gebrek aan opspoorders en onderzoekingsambtenaren is. Daarin zal noodzakelijk voorzien moeten wofden.

Ik herinner mij uit mijn praktijk als commandeerend officier en garnizoenscommandant met genoegen de samenwerking met rijksen gemeente-politie, ik heb daaraan zeer veel te danken.

2e. Zooals de regeling nu is, móet de commandeerende officier het eerste onderzoek doen. Maar, om in het beeld van den eersten prae-adviseur te blijven, zonder gereedschapskist.

Ik heb mij dan ook als commandeerend officier wel eens in een belangrijke zaak uit de moeilijkheid gered — misschien krijg ik naderhand nog wel de rekening van den Staat thuis Mijnheer de Voorzitter — door een accountant te benoemen, om een groote knoeizaak uit te zoeken.

!3e. Het derde element is, dat de garnizoenscommandant moet onderzoeken en beslissen. Zoo'n garnizoenscommandant is geen begrip meer [hoewel de wetgever zich natuurlijk een begrip gedacht heeft, waarschijnlijk in verband met den ouden garnizoensdienst (= wet)] garnizoenscommandant kan iedereen in iedere functie worden, het is een soort uithangbord!

Er zijn garnizoenscommandanten, die nagenoeg een heele provincie van ons land, en anderen, die een klein kampement onder zich hadden als garnizoenscommandant. En nis men nu weet, dat de garnizoenscommandant tevens is de man. die rechtsingang moet verleenen, dan vind ik dit stuivertje wisselen van garnizoenscomman-

Sluiten