Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

officier de noodige rechtskennis bij te brengen voor uitoefening zijner justitieele functie.

Het is altijd moeilijk geweest om twee heeren te dienen en toch moet, deze eisch gesteld worden aan den officier-jurist, niet alleen bij zijn opleiding, maar ook bij zijn lateren dienst als zoodanig.

De officier-jurist moet natuurlijk voor de richtige vervulling van zijne functie op de hoogte blijven van hetgeen in het leger omgaat. Hij mag daarvan niet vervreemden en hij mag dan ook niet volkomen aan den militairen dienst-worden onttrokken, waardoor trouwens ook zijne militaire promotie in gevaar gebracht zou kunnen worden. Aan den anderen kant echter moet de officier-jurist zich voor verreweg het grootste deel van zijn tijd kunnen wijden aan de rechtspraak en mag hij niet ieder oogenblik weer naar den troep teruggaan, want als er iets verkeerd heeft gewerkt, dan was het vóór de mobilisatie wel de voortdurende wisseling van officierenleden van den krijgsraad.

Mijnheer de Voorzitter. Nu is er een eerste stap gedaan in de goede richting van de opleiding van den officier-commissaris door de instelling van een lectoraat te Amsterdam, waar de heer Rollin Couquerque zijn gewaardeerde lessen geeft. Dit is echter nog maar een begin. Men zou zich ook als einddoel een afzonderlijk gevormd korps officieren-juristen kunnen denken, maar voorshands gevoel ik er meer voor om geleidelijk verbetering te brengen in de opleiding door voor de landmacht, evenals voor de zeemacht, een cursus te Amsterdam in het leven te roepen, waar de officieren konden worden gedetacheerd en waaraan een diploma met gratificatie zou kunnen worden verbonden.

Hebben officieren dit diploma behaald, dan zal men hunne verdere carrière bij de militair-rechterlijke macht dienen te vergemakkelijken, anders zal vrees ik de animo verslappen.

Naar mijne meening verdient het denkbeeld dan ook overweging om de militaire leden van de krijgsraden gedurende zeer geruimen tijd bij die colleges te detacheeren, omdat anders de stabiliteit niet voldoende wordt gewaarborgd.

In de tweede plaats moeten die militaire leden nu en dan ook weer eens naar den troep worden gezonden, omdat zij anders zullen vervreemden van de legertoestanden, en hunne militaire promotie gevaar zoude loopen, en in de derde plaats behoort men de carrière van die militaire leden zoo gemakkelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken door hun een flinke gratificatie toe te kennen.

Dx ben overtuigd, dat hier een dankbaar arbeidsveld ligt voor den geachten vertegenwoordiger van het Departement van Oorlog, dien ik hier aanwezig zie.

Ten slotte nog dit. De ondervinding, vooral gedurende de mobilisatie heeft mij geleerd, dat bij de krijgsraden, veel meer dan bij de gèwone burgerlijke colleges het geval is, de president een overwegende, een leidende rol heeft te vervullen, niet alleen m de rechtzaal maar ook daarbuiten op den algemeenen gang van zaken.

Sluiten