Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingestelde commiïfe?' 2^0 peÏSVl? ^

ons nog heel aar-die- ha-nA^U 1 V / staat ten opzichte van

lage vfftiengul£ beStT^T^ ^ ■*! m°Misatie de hoeden ui4etaaald g ' W°rdt admiM^ratief nog tien gul-

sta^rtdMr Snef Se^eS' ^ * *° gelSn11^611 SeleZe\^ de —dediger bij het proces wordt toeans niet even vlug gaan ^ T* ^ ^ Mer ka* °ok Waarom laat men in ons land den advocaat niet toe?

Ik heb dit niet „afgeluisterd"; ik denk het zoo maar en ik zal gaarne door anderen beter worden ingelicht, waaromde advocaat opv^nTS1; ^ W°t ^en' iD ^ijd metde mXnl STgSSS,™ Wdke al Z°°Vele WOnderen tot stand heb-

Wanneer ik nu spreek over de medewerking van de Regeerinheb ik dit wel afgeluisterd en altijd gehoord, dat deze we][beterSn wezen. De nieuwste berichten hieromtrent hoorde ik zooien van de president van den krijgsraad te 's Hertogenbosch, die ons vertelde dat deze samenwerking zoo schitterend is, als men maar kan weï schen. Ik ben zeer verheugd, dat dit de nieuwste berichten z"jn

In no. 1046» van het Weekblad van het Recht heeft Mr Hamburger ons duidelijk gemaakt, hoe goed het is te motiveeren Mr Hamburger heeft het niet over conclusies, maar over het werk van den rechter. Ik daarentegen ben van meening, dat die motiveering. in net algemeen te wenschen overlaat.

A +AJS ik-rfn- t0t ™in,.™ncl™™ kom, stel ik mij de zaak zóó voor dat de militair-rechterlijke organisatie is de beklaagde en ik de advocaat Nu hoop ik maar niet, dat de beklaagde mij als advocaat niét wil nebben.

Ik zou dan den rechter willen vragen geen doodstraf uit te spreken Laat de militair-rechterlijke organisatie bestaan. Schaf haar niet af

Wat het vonnis over het Hoog Militair Gerechtshof betreft, zou ik onmiddellijk „vrijspraak" willen vragen. Ik verwijs hier naar mijne meening, neergelegd in het advocatenblad. Wat het verdere militaire strafproces betreft, meen ik dat de methode niet deugt maar ik zie aan den anderen kant buitengewone welwillendheid en' bereidwilligheid om tot verbetering te komen, maar men is daartoe, m verband met de organisatie, niet in staat.

Sluiten