Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leidt, de juiste telastlegging te maken en met de hem ter beschik king gestelde gegevens zoo in te richten en op te maken dauS werkelijk een veroordeeling zal kunnen volgen. Hij zaT daartoe ge

g moet?n fff Van Vele ^^Xt dei er niette-ïe" hoofdzaak is, dat de veroordeeling volgen zal

Nu meen ik — en dit zal ook het oordeel zijn van hen die on dit gebied kunnen medespreken dat het korpLdeiloéï £ drt op

val ook ïSd 1?■heeft' ï* is Vaak gouden door Sficferen, kdo01 onderofficieren, die daartoe in het geheel niet de ge schiktheid hadden, en de gegevens, welke op die manier oifden aX iT^ * *7T% Waren heel dikwijls niet van dien aard dat hij daarop een telastlegging kon concipieeren. Dat is ook de reden waarom het militeir strafproces zoo lang heeft getraineerd; de au£ teur-mibtair was daardoor genoodzaakt het proces-verbaal naar het korps terug te zenden met verzoek om aanvulling

Over het onderzoek voor den officier-commissaris is al voldoende

S T 7Jn * S°°f' dat' °P enkele «itzondeSen

na dat onderzoek niet te zwart kan worden geschilderd

Uok ik heb m den mobilisatietijd gelegenheid gehad om de resultaten van het werk van officieren-commissaris te beoordeelen, en ik.kan verklaren dat hoe interessant menigmaal de gegevens waren SS w °^°nden'. daaruit vaak niet ^put kon worden het materiaal, hetwelk noodig was voor de constructie van het bewijs

Ik wil hierop speciaal wijzen, omdat hier toch alleen de leek de leek van juridisch standpunt, werkzaam is

De kritiek welke de krijgsraden hebben'doorstaan, is veel minder geweest, en ik meen niet te veel te zeggen, als ik verklaar dat op het Hoog Militair Gerechtshof in het geheel geen kritiek is uitgeoefend geworden. .

Zou het nu uitsluitend liggen aan de sterkte van het juridisch element m de verschillende colleges, dat er zeker decrescendo is in de kritiek op die colleges? Zou dat uitsluitend de oorzaak ervan zijn dat wat de hoogere instanties betreft de kritiek zooveel minder aanleiding heeft gevonden om te spreken?

Ik meen, dat wij niet altijd moeten beweren, dat nu werkelijk de officieren bij de militaire rechtspraak de leeken,zijn. Ik acht het noodig naar voren te brengen dat, zijn de militairen de leeken ten aanzien van het juridische gedeelte, de juristen de leeken zijn wat aangaat de militaire quaesties, welke zich voordoen in den loop van het proces en bij de behandeling ter terechtzitting; dat de juristen niet kunnen hebben den kijk op de toestanden in het leger dien de militairen hebben; en dat derhalve de militairen zeer aanvullend werken op den arbeid der juristen in de colleges.

Nu meen ik dat het mogelijk zou zijn een vorm te vinden, waardoor die beide belangen zoüden kunnen worden verbonden; n.1. niet, zooals totnogtoe, door de personen van de verschillende categorieën te laten samenwerken, maar door in die personen beide elementen aafc te kweeken, zoodat dus 1de Officieren zijn juridische militairen

Sluiten