Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en de. juristen zijn militaire juristen. !Nu is de vraag: hoe zou men tot een dergelijk resultaat kunnen komen?

Ik geloof, dat het zeker 'mogelijk zou zijn — de eerste prae-adviseur wijst er op — om te komen tot een korps militaire juristen, een korps, dat bestaat uit beroeps-officieren en reserve-officieren, die alle militair-rechterlijke betrekkingen, die te vervullen zouden zijn, zouden kunnen waarnemen. Ik geloof, hoewel ik er niet genoeg verstand van heb om zoo'n korps organiek samen te stellen, dat wij daarbij in het korps officieren van gezondheid een basis aantreffen, waarop wij kunnen voortbouwen. Wij zouden dan krijgen, als wij rubrieksgewijze scheiden de beroeps-officieren en dei reserve-officieren, als beroeps-officieren degenen, die op een of andere wijze een juridische opleiding hebben gehad. Hoe die juridische opleiding zou moeten zijn laat ik aan meer deskundigen over. Als naast strafvordering en strafrecht, zoowel burgerlijk als militair, zouden worden bijgebracht de élémentaire begrippen van de overige rechtsgeleerde vakken zou een basis worden gevonden, waarop kon worden voortgebouwd en zouden krachten kunnen' worden aangekweekt, die zouden voldoen in verschillende militair-rechterlijke betrekkingen. Wanneer die opleiding zou plaats vinden aan een cursus en de jongere officieren na het beëindigen van dien cursus werden geplaatst in een militair-rechterlijke betrekking, bv. in die van secretaris van den krijgsraad, of secretaris van den officier-commissaris en de ouderen ^als officiercommissaris. en later als lid van den krijgsraad werden benoemd, zouden wij kunnen komen tot een goede doorstrooming en een goede promotie in het geheele militair-rechterlijke korps. Hoewel het contact met het leger niet verloren zal mogen gaan, zal toch naar mijne meening de promotie moeten plaats hebben in het korps zelf. Door detacheering bij den troep, zooals meen ik, ook plaats vindt bij officieren van den generalen staf als zij promotie moeten maken, zal men het contact met het leger weer kunnen herstellen en zullen zij kunnen oordeelen met de kennis, die een rechter noodig heeft, die vonnis moet wijzen over toestanden in het leger.

Deze kennis is niet alleen noodig bij militaire delicten, maar ook bij burgerlijke delicten. Ik kan mij voorstellen, dat bijv. een man, geprikkeld door de houding van zijn meerdere komt tot een burgerlijk delict en dan is het toch gewenscht, wanneer men daarover een oordeel wil vellen, dat men op de hoogte zij van en kunne.begrijpen de omstandigheden, waaronder het delict heeft plaats gevonden en de motieven, die aanleiding zijn geweest tot de daad.

Wanneer de beroeps-officieren, die dien cursus hebben gevolgd, in dat korps promotie kunnen maken, en dus eerst als secretaris, later als officier-commissaris, lid van den krijgsraad en misschien later als lid van het H. M>. Gr. kunnen worden benoemd dan meen ik, dat vele bezwaren, die anders misschien tegen het instellen van een dergelijk korps zouden bestaan, zijn opgeheven.

Ik kom nu tot de militaire juristen, de reserve-officierèn, die in tiid van mobilisatie, desnoods in tijd van opkomst, de verschillende J 4

Sluiten