Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

betrekkingen kunnen vervullen wsir^- ri„ T, • plaatsen.beter zullen zijn CCm <t mil+ltair:rec^lyke Deze personen zouden het bït g^S^^^S ^Tf

, net le#er' m de kazerne en op de chambree TWnm v„n,Q ••

wijzen. Op die manier zullen wy de beginselen van ee£ envan

SSTE?'"f kr?T V6reenigen ™et elkander. ïtr de or^ nisaüe van een dergelijk korps zal naar mijne meening de milSe

verkregen, die aanleiding geven zal tot tevredenheid niet alleen van hen, die een oordeel zullen moeten uitspreken, maar ook van! de be klaagden, een toestand, die vertrouwen zal wekken bn de iustiH abelen en zal kunnen leiden tot zekere volmaaktheid^ die mef de tegenwoordxge organisatie naar mijn meening niet zal % tïbZ

De heer Jhe. Mr. van Nispen tot Sevenaer: Mynheer de Voorzitter, Geachte Vergadering i

Verschillende sprekers hebben hier geklaagd over'de traagheid in t ^^bedeeling; o.a. heeft een van de fprekers

het°Stmg: dat1er1Wj de kri^den ook lijntrekLij£

het spel was Toch meen ik dat de schuld, van de vertraging niet schmlt, waar de geachte spreker haar schijnt te zoeken. Ik acht mï gelukkig junst te zijn maar bovendien ben ik ook militair geweest merïiaat/f~^ functie heb ik wel eens meenen te kunnen op merken, dat bij de krijgsraden aUerlei prulzaken in behandeling

7£E£*Tbt' raJd00r dG ™^Vleging in het algemeen Z zeerste wordt opgehouden. v

Ik wil in dit verband wijzen op het opportuniteitsbeginsel, de beoordeeling van de al of niet wenschelijkheid eener vervolging, dat berust bij-deni commandeerenden officier. Dit punt is hier niet ter sprake gebracht. Alleen vmdik in het tweede prae-advies de klacht, dat het opportuniteitsbeginsel schade lijdt, doordat de commandeerende officier met m direct contact komt met den verdachte Het opportuniteitsbeginsel brengt mede, dat de commandeerende officier beslist of het militair belang eischt, dat vervolgd zal worden en nu heerscht m. i. bij vele officieren de verkeerde opvatting dat

Sluiten