Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men daarop ün de wet het antwoord zoeken. In werkelijkheid is deze krijgsraad op de gewone wijze met zjjn werkzaamheden voortgegaan. Nu trekt het intusschen de aandacht, dat alle vonnissen, gewezen door een zeekrijgsraad binnen het Rijk in Europa steeds, ook in tijd van oorlog, onderworpen zijn aan hooger beroep of approbatie. Hoe nu, wanneer de verbinding met het Hoog Militair Gerechtshof verbroken is? De vonnissen zijn dan eenvoudig niet executabel. Dat dit, met het oog vooral op de generale preventie, bijv. waar het geldt een spion, verrader of oproerling, tot onhoudbare toestanden aanleiding kan geven, springt in het oog.

Nog sterker dringt zich dit euvel op, indien een veroordeelde gebruik maakt van de hem bij de beide rechtsplegingen, onder alle omstandigheden en onbeperkt toegekende bevoegdheid om een verzoek om gratie aan de Koningin in te dienen, hetgeen schorsing der tenuitvoerlegging van vonnis of sententie tengevolge heeft.

Was raar mijne meening in de oorspronkelijke militaire rechtspleging reeds te weinig rekening gehouden met tijd van oorlog, de herziening van 1912 stond in die mate in het teeken des vredes, dat het den militairen bevelhebbers van wie in oorlogstijd het lot van het vaderland kan afhangen, haast onmogelijk is gemaakt den bodem des' rechts onder de voeten te houden.

Moge — en hiermede wil ik eindigen mijnheer de Voorzitter — de Nederlandsche wetgever spoedig inzien dat ook de m\\\iaSr-recht'rlijke organisatie vooral voor tijden van oorlog behoorlijk voorbereid en op oorlogsvoet ingericht moet zijn.

De heer Jos. P. Loefpen:

Mijnheer de President! Ik wist niet, dat mij de eer zou zijn beschoren ook m dit ehte gezelschap mijn stem te mogen laten hooren, want ik had gehoopt, dat in mijn plaats hier een ander zou staan, die meer dan ik bevoegd is om te spreken over het onderwerp, dat ik zal aanroeren.

Ik heb met veel belangstelling gehoord achtereenvolgens een

. president van een krijgsraad, verschillende advocaten en verschillende officieren, maar nu had ik ook zoo gaarne gehoord een auditeurmilitair. En waarom? Omdat in de prae-adviezen, door de beide heeren uitgebracht, zoo'n buitengewoon belangrijk stadium is buiten beschouwing gebleven n.1. dat van de preventieve hechtenis en van

. de executie, en indien iemand specialiteit is op dat terrein, veel meer dan ik, is het de auditeur-militair. Dit is geen verwijt aan een van de heeren, verre van daar, maar ik meen toch, dat op dezen militairen juristendag dit' punt niet onopgemerkt mag voorbijgaan. En waarom is dan dit punt temeer merkwaardig? Omdat juist in de twee stadia van preventieve hechtenis en executie het terrein van het Departement van Oorlog verlaten wordt en overgestapt wordt op het terrein van Justitie. Of in de mobilisatie bij dien overgang de samenwerking hetzij gunstig, hetzij ongunstig is geweest, weèt ik niet, alleen kan

Sluiten