Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedagvaarde getuigen volkomen overbodig daar verschijnt, wanneer, zooals toch zoo vaak voorkomt, het geval volkomen klaar ligt. Niemand twijfelt eraan, hoe het zich heeft voorgedaan; de beklaagde bekent de zaak volkomen; maar men moet toch de getuigen laten komen, omdat hun getuigenis niet gebruikt kan worden voor het vonnis, wanneer zij den eed niet afgelegd hebben. Daarom komen al die mensehen, althans wanneer het betreft een zaak ten aanzien waarvan geen verschil van gevoelen bestaat, volmaakt overbodig ter terechtzitting.

Dan ziet men een heele wachtkamer vol met menschen, die zich den geheelen dag verbijten, die uit hun werk gehaald zijn en wel wat beters te doen hebben.

Ik heb ook genoeg in de maatschappij rondgekeken om te weten, waarom men zoo ongaarne getuige- is in een strafzaak, zoodra het den burgerlijken rechter betreft. Dat is niet omdat men schroomt, voor de waarheid uit te komen en te zeggen wat men gezien en ondervonden heeft. Maar men geeft zijn naam niet op, men verwijdert zich-stilletjes als iets op straat voorvalt, omdat men er tegen opziet later op de openbare terechtzitting te komen en om, eer men wordt toegelaten om zijn kort verhaal te doen, uren lang te moeten wachten in een vies lokaal of in een bedompte gang te midden van het uitschot der maatschappij.

De mogelijkheid bestaat natuurlijk, om de zaak op een andere manier te regelen. Ik zou er niet op tegen zijn, om de getuigen wat overvloediger te hooren, om toe te geven aan een wensch, dien ik wel niet geheel en al gefundeerd vind, maar die toch reden van bestaan heeft, wanneer men een eenigszins andere rechtspleging kan krijgend '•'.

Het gaat toch niet aan, om bijvoorbeeld uit het fort, waar de tuchtklasse is opgeborgen en waar vandaan altijd menschen op de krijgsraadzitting in Den Haag moeten komen, telkens zoowat het geheele kader, en soms ook nog den commandant te verwijderen, tot groote vreugde van de klassianen! Zou het niet mogelijk zijn, om aan den krijgsraad de bevoegdheid te geven, evenals de Raad voor de Scheepvaart die heeft, om zich te verplaatsen buiten den zetel van zijn gewone zittingen en zich te vervoegen op de plaats, waar het misdrijf heeft plaats gehad, en in de omgeving daarvan het eindonderzoek te houden?

Bovendien zou men aan de zaak tegemoet kunnen komen door uitbreiding te geven aan de bevoegdheid om processen-verbaal op te maken, en die bijv. te geven aan de sergeant-majoors. Deze stukken zouden dan ter terechtzitting kunnen worden gebruikt als bewijsmaterieel.

Wij hebben onder groote vroolijkheid kennis genomen van hetgeen Mr. Gerlings der vergadering heeft aangeboden in den vorm van opmerkingen over de medewerking van de beklaagden. Ik zou daaraan evenwel twee nadrukkelijke waarschuwingen willen vastknoopen.

Sluiten