Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

benoeming aan de Rijksopvoedingsgestichten te Alkmaar. Hij werd opgevolgd door den Heer J. M. Kosten, die met zijne Echtgenoóte ruim vijftien jaren aan het hoofd der Stichting stond.

Toen de kinderen op den 20ste" Augustus 1888 van hunne zomervacantie terug kwamen, kon het nieuwe gebouw betrokken worden. Het bestuur, van meening, dat dit in gebruik nemen in allen eenvoud moest geschieden, had aan een inwijdingsfeest niet gedacht.

Aangenaam werd het evenwel verrast op den 9<Ie" September daaraanvolgende, toen Regenten, samengekomen voor eene vergadering, ontvangen werden door eene deputatie uit oud-pupillen. Deze deputatie geleidde Regenten naar de eetzaal, waar een veertigtal oud-verpleegden hen wachtte.

Het was bij deze gelegenheid dat oud-pupillen onder het zingen van dè volgende woorden:

Om U onzen dank te toonen,

Niet in woorden, maar in doen, Hebben wij in goud geweven

't Zinrijk Metselaars-blazoen, 't Siere deze nieuwe woning,

Onze Stichting, wel bemind, Als 't symbool van liefde en vriendschap,

Die Uw kinderen saSm verbindt.

aan het Bestuur het vaandel aanboden, dat de Bestuurskamer nog steeds versiert. Avonden als deze, waarvan het initiatief uit gaat van oud-pupillen', geven op ondubbelzinnige wijze den geest weer, die tusschen Regenten en de aan hunne zorg toevertrouwde pupillen in de Stichting bestaat.

Na het betrekken van het gebouw aan het Alexanderplein nam het léven in de Stichting die richting aan, waarin het tot heden nog wordt geleid.

Vele vrienden, die de nieuwe woning met een bezoek vereerden, prezen de doeltreffende, maar eenvoudige inrichting en niet het minst den overvloed van licht en lucht, waarin zij zich mag verheugen (Jaarverslag 1888), en iri het jaarverslag 1889 deelen Regenten mede, dat het gebouw zeer goed aan de verwachting beantwoordt.

Het 25-jarig bestaan der Stichting werd op den 26sle" Mei 1894 op recht huiselijke wijze herdacht.

Hoe gaarne hadden Regenten alle vrienden en vriendinnen der LouisaStichting uitgenoodigd daarbij tegenwoordig te zijn, maar dat liet de ruimte niet toe, het aantal uitnoodigingen kon niet anders dan zeer beperkt zijn. Behalve alle oud-Regenten en vele oud-pupillen, waren de beide Grootmeesters

Sluiten