Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1899 algemeen eene circulaire verspreid, geteekend door de Heeren G. Vas Visser, S. M. Hugo van Gun en J. H. de Groot, om steun voor eene nieuwe inrichting, ingericht naar het plan, ontworpen door de Loge de Drie Kolommen. Algemeene steun werd gevraagd, terwijl ieder, die tien gulden stortte, of veelvouden daarvan, geacht kon worden gerechtigd te zijn tot medewerking aan vaststelling van statuten enz.

Zeer is het te betreuren, dat ook deze pogingen niet zijn geslaagd, daar eene inrichting voor betalenden eenen zegenrijken arbeid kon volbrengen. Waar een directeur en eene directrice zouden werken onder controle van een Bestuur, hadden ouders of familie geen vrees behoeven te hebben voor onvoldoende voeding, slechte ligging, gebrek aan toezicht op studieuze hadden overtuigd kunnen zijn van de goede leiding, waaronder zij hunne kinderen achterlieten.

Ontwerp-statuten werden in die dagen algemeen rond gezonden, en hoewel men bijna genaderd was tot de uitvoering der plannen, waarvan het resultaat zou geweest zijn, dat men voor bemiddelde kinderen geenevergeefschepogingen meer had behoeven te doen bij de Louisa-Stichting, konden toch ook deze pogingen niet tot een gunstig einde worden gebracht.

In het jaarverslag van 1897 wezen Regenten nogmaals op de bepaling, dat de Stichting is bestemd voor minvermogende kinderen, en werd tevens herhaald, dat de Maconnieke verdiensten van den vader wel degelijk gewicht in de schaal leggen bij de beoordeeling van de voorwaarden, die de opname wettigen. Kinderen van eenen Broeder, die trouw mede arbeidde, kunnen meer aanspraken doen gelden, dan de kinderen van Broeders, die nooit de Loge bezochten, en wier familie na hunnen dood zich herinnerde, dat de overledene Vrijmetselaar was.

Den 20steI> Augustus 1898 was het tien jaar geleden, dat het nieuwe gebouw werd betrokken. Begenten meenden dien dag stil te laten passeeren, maar een veertigtal Broeders der Loge Hiram Abiff was van tegenovergestelde gevoelens en verzocht Begenten op dien dag eene Commissie uit hun midden te willen ontvangen. Tijdens de vergadering op dien datum ontvingen Regenten van de kinderen een bloemstuk, terwijl de Heeren Maurer, de Menthon Bake en Bar afgevaardigden der Loge Hiram Abiff aan het Bestuur het levensgroote portret van onze welbeminde Koningin aanboden, als symbool van het gezag, van plichtsbetrachting en gehoorzaamheid aan de wetten des lands, door eiken Vrijmetselaar hoog te houden, als herinnering aan den tienden verjaardag van het gebouw. En daarnevens, aldus de woordvoerder van deze commissie, behoort het portret van de hoogvereerde Koningin-Moeder, Moeder en Dochter, zooals wij ze ons immer samen denken. De Heer Mr. A. W. Baron van Ittersum bood Begenten de portretten aan van Prins Frederik der Nederlanden en

Sluiten