Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de toen bestaande behoeften, toch bleek in den loop der jaren, dat enkele wijzigingen in de bestemming der lokalen noodzakelijk waren.

Het gymnastieklokaal werd ingericht tot een prettige huiskamer, de kamer voor huisvlijt werd kinderkamer, een mooie werkzaal werd op den zolder afgeschoten, de werkkamer van den directeur is nu naast de jongenskamer en met een deur er mede verbonden.

Het geheele gebouw ziet er nu recht huislijk uit. Door het aanbrengen van eene centrale verwarming is het temperatuursverschil tusschen gangen en lokalen niet zoo groot meer, wat aan de algemeene gezondheidstoestand zeer ten goede kwam.

Met ingang van 1 Maart 1907 had Mejuffrouw Dammerman ontslag gevraagd als Directrice der Louisa-Stichting, met ingang van dezen datum trad Mevrouw A. C. Bos-Sachs als Directrice op en kreeg men dus den ouden toestand weer terug, dat Directeur en Directrice gehuwd waren.

Op het Groot Oosten van 1907 was als Regent der Stichting gekozen de Heer J W. Stemfoort, gep. Gen.-Maj. O.-I. L. Hij nam de plaats in van Generaal A Luymes, die bijna 18 jaren de functie van Regent-Thesaurier der Stichting had vervuld. In dezelfde vergadering waarin hij aftrad, werd de Heer Stemfoort geïnstalleerd. Met leedwezen zag het Bestuur den Begent vertrekken, die zooveel deed voor den bloei der Stichting, die zoo nauwgezet waakte voor de belangen en het zelfstandig worden van onze opvoedingsinnchhng. Door alles wat Generaal Luymes in een tijdsverloop van 17 jaren voor de Stichting heeft gedaan, heeft hij niet alleen Begenten, maar ook de Orde aan zich verplicht.

Niet minder groote verplichtingen hebben Regenten en heeft de Orde aan de Heeren Y. Ykema en P. Havelaar Jzn., de eerste trad af in Juli 1902, de tweede overleed den 31stcn December 1907. •- -

Van den Heer Ykema wordt in het verslag van 1902 gezegd, dat hij zich steeds jnet grooten ijver en veel toewijding van zijne plichten als Regent heeft gekweten en dat alleen een zwakke gezondheid hem er toe noopte een arbeid, die hem'lief was te eindigen. Een woord van hulde en dank aan hem, die twintig jaren zitting had in het College van Regenten.

Ook de Heer Havelaar heeft zich steeds met groote liefde gewijd aan zijne taak Hij had de Stichting lief en voor hem was geen opoffering te groot, geen plicht hem te zwaar. Geen vergadering werd door hem verzuimd, hoewel zijne gezondheid in den laatsten tijd te wenschen over liet - maar eerder dan Regenten verwachtten, en misschien hij zelf ook vermoedde, heeft de dood hem overvallen en hem ontrukt aan zijn gezin en zijne talrijke vrienden

Zijne nagedachtenis zal in eere blijven bij allen, die het voorrecht hadden met hem in aanraking te komen. ... u +

Nog dient hier herinnerd te worden aan een uitgaand schrijven in het

Sluiten