Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

najaar van 1906, waarbij Regenten de Loges verzochten, te willen overgaan tot het benoemen van een Correspondent, die dan belast zou zijn de belangen der Louisa-Stichting in de Loge meer in het bijzonder te behartigen.

De lijst van Correspondenten, die in dit werkje wordt gegeven, toont aan, met welke resultaten dit is geschied.

Het succes in enkele Loges was verrassend, en enkele Broeders kunnen dan ook op de groote erkentelijkheid van Regenten aanspraak maken. Hun werken zal den weezen in de Stichting nu en later zeer ten goede komen.

Den 23sten Februari 1908 had in de Louisa-Stichting eene vergadering plaats van Correspondenten, die waren samen gekomen om door onderlinge besprekingen te komen tot eendrachtig samenwerken. Een van de voorstellen was, het College van Regenten te verzoeken, ter eere van het 40-jarig bestaan der Stichting een gedenkboek uit te geven, dat ten verkoop zou worden aangeboden.

De uitgave van dit werkje is het bewijs, dat Regenten gaarne hebben voldaan aan het verzoek der Correspondenten, die van zooveel liefde voor de Stichting blijk gaven.

Moge de uitgave ervan die gevolgen hebben, die zij ervan verwachtten.

Deze mededeelingen zouden niet volledig zijn, wanneer Regenten niet met een enkel woord melding maakten van hen, van wie zij steeds krachtigen steun en medewerking mochten ondervinden.

Sedert 1 November 1891 is Dr. D. L. van Wely als geneesheer aan de Stichting verbonden. Met de meeste nauwgezetheid zorgt hij steeds voor de zieken en weet vaak door eene zorgvuldige behandeling ernstige gevallen te voorkomen. Voeding en kleeding worden steeds in overleg met hem geregeld, en het was op zijn advies dat Regenten besloten tot het laten aanleggen der centrale verwarming, die later bleek zoo gunstig te werken op den algemeenen gezondheidstoestand.

In bijzondere gevallen is Dr. G. D. Cohen Tervaert steeds welwillend bereid gevonden, zijnen zoo gewaardeerden steun en hulp niet te onthouden, evenals dit het

Dr. van Wely.

Sluiten