Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om zeer wijselijk op den index. Bij het eerste en derde gerecht een glas melk, bij het twééde een glas water. Van die gerechten zijn er vier daags: 7l/2 uur 'smorgens ontbijt, 123/4 uur middageten, 5 uur boterhammen en tot besluit 7y2 uur 's avonds een flink bord pap. Is 't wonder, dat het gros van onze kinderen er zoo gezond en welvarend uitziet? Als ge komt een half Uur vóór de maaltijden, dan vindt ge er twee der meisjes, ook weer naar tourbeurt, bezig met tafeldekken, met het spreien der lakens, de verdeeling der borden en glazen en het plaatsen der servetten in hunne genummerde ringen en de nette couverts van Mieles zilver. Dat is ook weer een van die kleine vrouwelijke verplichtingen, die aan de oudere meisjes worden opgelegd, waardoor zij behalve handigheid het begrip krijgen van in de huishouding zelve de dienende liefde te moeten oefenen. Dezelfde eetzaal is het punt van bijeenkomst bij feestelijke gelegenheden, waar die — in den regel door de mildheid der Broeders, die aan hunne weezen dachten — nu en dan voorkomen. Eene eigenaardige onder deze, maar lief gevoeld, is de vereeniging van alle kinderen des Zondags, nadat een hunner jarig is geweest. Dan komen zij daar in gulle vroolijkheid samen en al bepaalt zich het feest, wat de maag betreft, tot «thee en een koekje», ieder hunner heeft althans eens per jaar een dag, waarvan het de held of de heldin is.

Dat we kort bij de eetzaal de Keuken vinden, spreekt wel van zelf, wij zijn er terstond na het doorgaan van de ruime bijkeuken met de aanrechten voor de binnen te brengen spijzen en de bergkasten voor servies met toebehooren. Flink ruim is die keuken, één groot fornuis heeft voldoende capaciteit om al het benoodigde eten gereed te maken. In een der hoeken sluit eene deur den toegang af tot de kolossale provisiekast, waaruit dagelijks door de Directrice al het benoodigde uitgegeven wordt.

Alles moet gezien worden, dus gaan we hierna èen trap af naar de Kelderruimten, waar de aandacht onder meer getrokken wordt door den afzonderlijken inmaakkelder, de poetskamer, waar een naar gissing honderdtal schoenen op smeer en borstel wacht, de bergachtige cokesvoorraad bestemd tot voedsel voor de daar tevens aanwezige inrichting voor centrale veriÉjfening, die de geheele Stichting bedient en er ten allen tijde eene aangename en gelijkmatige temperatuur onderhoudt. En dan nog daar onder den grond eene donkere kamer voor photografie, door de jongens geheel getimmerd, geverfd en ingericht, jongens, waarvan de oudsten, die dat gaarne willen, daar dooiden Directeur in de geheimen van een zijner artistieke liefhebberijen worden ingewijd.

Den trap weer op en wij staan in de Mangelkamer, waar onder toezicht van de linnénjuffrouw door de oudste meisjes beurtelings de laatste hand wordt gelegd aan de wasch. Dat er daar heel wat te doen valt bewijst naast

Sluiten