Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welk oog dan ook. In dat vertrek is ook de huisapotheek, hoofdzakelijk die artikelen bevattend, die als eerste hulp bij ongelukken noodig kunnen zijn en in een paar groote kasten een depöt van kleedingstukken, meer bepaald ondergoed als anderszins.

En nu den trap op naar boven na korte vermelding, dat zich rechts en links van de vestibule de woonvertrekken van den Directeur en de Directrice en het Kantoor van eerstgenoemde, zoomede eene kleine, nette Wachtkamer, waarin de spreuken aan den wand den daar even vertoevende geen oogenblik

Eene Slaapzaal.

in twijfel laten, of hij den voet op Vrijmetselaars grondgebied heeft gezet. Boven gekomen valt het al dadelijk op, dat.de eerste verdieping over nagenoeg de geheele lengte door een vrij staanden muur in twee volkomen van elkander afgescheiden helften is gesplitst. De eene is het gebied der jongens, de andere dat der meisjes. Wat de verdeeling der ruimte, de inrichting en meubileering betreft zijn die twee helften geheel hetzelfde, wiskunstig gezegd bij tegenoverstand gelijk en gelijkvormig. Na opgemerkt te hebben, dat ze een heerlijk quantum licht en lucht hebben en afmetingen, die toestaan tusschen

Sluiten