Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitzondering is het, wanneer geen verlof wordt gegeven, gebruik té maken van eene ontvangen uitnoodiging, zoodat het geene zeldzaamheid is, wanneer des Zondags een tiental pupillen den dag bij familie of kennissen doorbrengen.

Soms schuilt er evenwel ook een gevaar in deze bezoeken, daar er onoordeelkundige menschen zijn, die de kinderën tot in finesses naar de bijzonderheden vragen van het dagelijksch leven, en daarbij hunne critiek in het bijzijn der kinderen niet achterwege laten. Dat de kinderen de zaak alleen bekijken door kinderoögen, Wordt niet in aanmerking genomen, en dat deze critiek den invloed vermindert, dien de Stichting zou kunnen hebben, wordt niet bedacht.

Zal men in het algemeen wel zoo verstandig en zoo beleefd zijn in tegenwoordigheid der kinderen de daden der ouders niet te bespreken, met het huiselijk leven van eene inrichting wordt het vaak zoo nauw niet genomen.

Zeer terecht zegt Ds. Pierson dan ook: «Er zijn familiebetrekkingen van verpleegden, die letterlijk alles doen wat zij kunnen, om het werk der opvoeding onmogelijk te maken, en men moet vaak de aanraking met dezulken afweren. Het lukt niet altijd; maar dat het noodzakelijk is, zal geen deskundige weerspreken. In één uur bederft men vaak het werk van een jaar.»

De indruk wordt nu en dan gevestigd, alsof de familie dacht: «Het arme kind is in de Stichting en is zoo ongelukkig zijn vader te moeten missen, laten we het voor dezen keer eens volstoppen met lekkers, het krijgt het niet alle dagen.

Dat deze handelwijze gevaarlijk is, behoeft geen betoog. Wanneer men den indruk vestigt, dat het leven in de Stichting te sober is, kan men het nooit zóó geven, dat het eenige waardeering zal vinden.

Men zou de maaltijden in de Stichting duurder kunnen maken door het geven van lekkernijen; uit een opvoedkundig oogpunt echter, zal men het moeilijk beter kunnen geven. Er is geen vast menu; men eet, zooals in ieder burgergezin wordt gegeten, en van alles in mime hoeveelheden. Alles wordt opgediend in gedekte schalen, ieder kan nemen naar zijn smaak, en vaker wordt geboden meer te nemen, dan dat men aanmerking maakt op eene onbescheiden portie. De meeste pupillen zien er dan ook uit als wolken, terwijl andere, die van huis uit zwak zijn, en niet kunnen bogen op een groot weerstandsvermogen, toch doorloopend eene goede gezondheid genieten. Het aantal ziektegevallen is zeer klein, de beide ziekenkamers worden zeer weinig gebruikt.

Deze goede gezondheidstoestand moet mede worden toegeschreven aan het hygiënisch ingerichte gebouw, en niet het minst aan de regelmatige levenswijze. Op vaste uren opstaan, op vaste uren naar bed, geen schommelingen in de etensuren, waarvan de kinderen zoo vaak de dupe zijn.

Door het aangeven van vaste uren voor het maken van schoolwerk heeft

Sluiten