Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MACONNIEKE SCHEURKALENDER.

IN de algemeene vergadering der Loge Hiram-Abiff van den 16 April 1890 deed de Heer M. T. H. Perelaer het voorstel een Maconnieken Scheurkalender uit te geven, waarvan de baten zouden komen ten voordeele der Louisa-Stichting. In 1777 werd reeds in Engeland een Vrijmetselaars-kalender uitgegeven, waarom zouden de Vrijmetselaren in Nederland ook niet hun eigen kalender hebben. Indien van de ruim 4100 Logeleden in Nederland, zoo sprak de voorsteller, slechts 2000 inteekenen tegen f 1.25, die de Maconnieke Scheurkalender zal kosten, dan zal dit een ontvangst van f 2500.- opleveren. Na aftrek der kosten op + ƒ 700begroot, zal er een som van ongeveer ƒ 1800.- overschieten om voor onze weezen te worden besteed.

Het voorstel vond bijval, vooral, omdat men door dien kalender ook voor met-Vrijmetselaren verkrijgbaar te stellen, daarin een geschikt middel zag in de buitenwereld juiste begrippen omtrent de Orde der Vrijmetselaren te verspreiden. Het werd dan ook mét applaus aangenomen.

De Loge Hiram-Abiff aanvaardde het patronaat over den kalender en er werd een Commissie van Redactie benoemd, die zich behalve met de samenstelling ook met den druk en den verkoop van den kalender zou belasten Zij bestond uit de Heeren M. T. H. Perelaer, A. L. Schmidt Jr. en J. Maurer De Commissie ging vol ijver aan het werk. Circulaires werden in grooten getale verspreid: een proeve van bewerking werd daaraan toegevoegd. Behalve dag en datum zou elk blad een maconnieke leerstelling of gedachte of wel een spreuk aan een ernstig denker ontleend bevatten en aan de keerzijde een hennnerings-tabel van een op dien dag voorgevallen gebeurtenis uit de geschiedenis der Orde. Men wilde den Scheurkalender doen zijn een extract uit de Ordes-geschiedenis en vroeg daarvoor bijdragen aan alle loges en aan allen die sympathie gevoelden met het plan der uitgave.

Sluiten