Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik hier hun namen noemen, maar ik vrees, dat hun dit onaangenaam zou zijn. Immers, de Vrijmetselaar doet liever het goede in stilte. Hun hulp, waarvoor hier openlijk hartelijke dank wordt gebracht, heeft bij de Commissie van Redactie menigmaal nieuwen ijver gewekt, waar die dreigde verloren te gaan.

In 1904 trad de Heer J. Maurer , die steeds een ijverig lid was geweest, uit de Commissie van Redactie en werd vervangen door den Heer H. J. Th. Zandvliet, die met steller dezes onlangs zijn plaats inruimde aan de Heeren D. van Oordt en J. N. G. Söhngen.

Ten slotte zij hier nog vermeld, dat telken jaar een exemplaar van den kalender eerbiedig werd aangeboden aan H. M. de Koningin, H. M. de Koningin-Moeder, H. K. H. de Vorstin von Wied, dochter van wijlen Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden, onzen overleden Grootmeester-Nationaal en Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, welke aanbieding steeds met een minzaam schrijven werd beantwoord.

Aan het verzoek der Heeren Regenten de geschiedenis van den Magonnieken Scheurkalender neer te schrijven voor het op het feest der stichting te verschijnen gedenkboek, is hiermede voldaan. De Commissie van Redactie had anders niet gezondigd tegen het bovengenoemde maconnieke beginsel: doe het goede in stilte.

Aan de wand hangt bij velen, ook bij veel niet-Vrij metselaren, de negentiende uitgave van den Magonnieken Scheurkalender en bijna twintig duizend gulden zijn door de Commissie van Redactie aan Heeren Regenten der LouisaStichting afgedragen.

Aan hoeveel weezen is dat geld ten goede gekomen?

De Magonnieke Scheurkalender zij daarom als middel tot verspreiding der maconnieke beginselen en als niet onbelangrijke bron van inkomsten voor de Louisa-Stichting aan een ieder nog eenmaal warm aanbevolen.

A. L. SCHMIDT Jr.

Oud-lid van de C. v. R.

Sluiten