Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 2. Opmerkingen naar aanleiding van de artikelen van het ontwerp Van Walsem—Bervoets.

thans reeds in de te ontwerpen drankordonnantie een systeem moet worden vastgelegd, tengevolge waarvan na een aantal jaren de drooglegging feitelijk zou tot stand zijn gekomen.

In het ontwerp-Van Walsem—Bervoets wordt inderdaad zulk een stelsel vastgelegd (art. 14). Daar wordt, nadat het bij de invoering der wet aanwezig aantal vergunningen als maximum voor de eerst volgende vijf jaren is aangenomen, imperatief voorgeschreven, dat telkens om de vijf jaren het aantal verleende vergunningen met 20% wordt verminderd en het op die wijze verkregen aantal aangenomen als maximum voor de volgende vijfjarigen perioden in dier voege, dat indien het aantal vergunningen in een in de regeling aangegeven bestuurseenheid tot beneden de 10 daalt, de overige automatisch vervallen.

De Commissie meent dat in deze de ontwerpers afgeweken zijn van de door haar aangenomen grondgedachte, dat, indien als gevolg van de door haar voor te stellen wettelijke maatregelen — deze werden nader geformuleerd in § 10 van haar verslag — het alcoholgebruik zou verminderen, daarmede de weg zou zijn gebaand om na verloop van een aantal jaren, zoo dit noodig en mogelijk mocht blijken, tot een algeheele droogmaking van Indië over te gaan (vgl. blz. 36 van. het verslag). De bedoeling der Commissie was derhalve slechts deze : maatregelen in het leven te roepen waardoor na verloop van tijd een wettelijk alcohol-verbod praktisch uitvoerbaar zou zijn. Zij wenschte niet dadelijk in de drankregeling te zien vastgelegd imperatieve geboden, waardoor na een bepaalden tijd een absoluut alcoholverbod daadwerkelijk tot stand zou zijn gekomen. Hieronder zal de Commissie daarom voor artikel 14 een nieuwe redactie voorstellen waardoor haar bedoeling beter tot haar recht zal komen.

Artikel 1.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem— Zooals voorgesteld door de Commissie. Bervoets.

Onder verkoop van alcoholhoudende dranken in het Onder verkoop van alcoholhoudende dranken in het

klein verstaat deze ordonnantie verkoop van meer dan klein wordt verstaan verkoop van meer dan procent

één procent alcoholhoudende dranken bij hoeveelheden alcoholhoudende dranken bij hoeveelheden van minder

van minder dan 50 liter. dan tien liter.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

Tegen de voorgestelde redactie heeft de Commissie tweeërlei bezwaar. Het eerste is er een van praktischen aard en gelegen in de overweging, dat door opvolging van het voorschrift, dat voor den verkoop van alcoholhoudende dranken bij hoeveelheden van minder dan 50 (vijftig) Liter een vergunning vereischt wordt, iedere importeur of iedere tokohouder die, om een voorbeeld te noemen, een kist van 24 flesschen bier verkoopt, een vergunning zou behoeven. En waar art. 14 lid 1 wil bepalen, dat bij de inwerking treding der ordonnantie het aantal óp 1 Januari van het jaar van inwerkingtreden van de ordonnantie verleende vergunningen als maximum moet worden beschouwd zou op deze wijze een groot aantal importeurs en toko-houders zich plotseling in de uitoefening van een gedeelte van hun bedrijf zien belemmerd. Laat men de gedachte los, dat het aantal

Sluiten