Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10. Aan den verzoeker wordt desgewenscht ten minste 10. Aan den verzoeker wordt desgeAveïiseht ten nihiTier dagen voor de vergadering van den Raad, waarin de ste veertien dagen voor die vergadering inzage verleend aanvrage zal worden behandeld, inzage van het advies van het laatst bedoeld advies, "verleend.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

Behoudens het ondervolgende zijn de Voorgestelde afwijkingen slechts redactieveranderingen, welke .strekken de bedoeling van de ontwerpers beter tot haar recht te laten komen.

De Nederlandsche drankwet huldigt het stelsel dat de gevraagde vergunning wordt geweigerd in de gevallen in de wet genoemd (art. 8). f***f'j

De ontwerpers wensehen het mogelijk te maken -dat een vergunning wordt geweigerd wanneer het verleenen in strijd zou zijn met de openbare orde of het algemeen belang. Hoewel het begrip „in strijd met de openbare orde of het algemeen belang" voor meer dan een opvatting vatbaat is, ziet de commissie er geen bezwaar in, aan de in het artikel vermelde autoriteiten of colleges de ruime bevoegdheid toe te kennen om een vergunning te weigeren als zij strijdig wordt geacht met de openbare orde of het algemeen belang. Het komt echter gewenscht voor te bepalen dat deze strijdigheid tot grond moet hebben bepaalde feiten en omstandigheden.

Artikel 3.

Zooals voorgesteld door voets.

de ht

Van Walsem en Ber-

Zooals voorgesteld door de Commissie.

De vergunning wordt steeds verleend voor ten hoogste vijf jaren (met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14 en 15).

3. De vergunning wordt verleend tot de ommekomst van de vijfjarige tijdvakken bedoeld in lid 2 van artikel 14

van deze ordonnantie.

2. In de gebieden met eigen geldmiddelen kan door de daarvoor ingestelde raden vergunningsrecht worden geheven. Alsdan heeft de vergunning geen kracht vóór het vergunningsrecht voldaan is.

3. De wijze waarop het in het vorig lid bedoelde vergunningsrecht wordt vastgesteld en voldaan is overgelaten aan de zorg van de in dat lid genoemde raden.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

De redactie wijziging van lid 1 strekt om de bepaling beter te doen aansluiten met die in lid 2 van artikel 14.

In verband met het vergunningsrecht, dat in de meeste gebiedsdeeïen met eigen geldmiddelen geheven wordt komen aanvullingen als neergelegd in lid 2 en 3 der Commissie noodig voor.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Ber voets.

Artikel 4.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

Vergunning tot verkoop van alcoholhoudende dranken in ;t klein wordt nimmer verleend in de onderstaande gevallen:

1. voor warongs:

2. voor een lokaliteit of lokaliteiten, gelegen aan een weggedeelte, loopende langs een passar dan wel gelegen binnen het terrein van een passar;

Cfm het hiernevens staande behoudens, dat lid 5 en 6 ware te schrappen en het artikel verder ware aan te vullen met:

5. Wanneer de verzoeker tot een gevangenisstraf van een jaar of tot een zwaardere straf onherroepelijk is veroordeeld en er nog niet vijf jaren zijn verloopen nadat hij de straf heeft ondergaan.

Sluiten