Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Bij voortdurende onbevoegdheid of verhindering van den vergunninghouder kan zijn inwonende echtgenoote de vergunning te zijnen name voortzetten, zoolang die onbevoegdheid of verhindering duurt.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

De regelingen in de leden 2 en 3 hebben de strekking van overeenkomstige bepalingen in de Nederlandseh├Ę drankwet. De Commissie acht de voorgeslagen regelingen billijker dan die, neergelegd in artikel 8 van het ontwerp.

Artikel 6.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Bervoets.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

Ter Secretarie van het residentiekantoor of van den gewestelijken Raad of van den Gemeenteraad wordt aangehouden een register, waarin de in artikel 3 bedoelde vergunningen worden geregistreerd en hetwelk op de kantooruren voor een ieder ter inzage ligt.

Cfm. behoudens, dat in verband met de omstandigheid dat er ook andere plaatselijke raden dan gemeenteraden zijn, het aanbeveling verdient gemeenteraad door plaatselijken raad te vervangen.

Artikel 7.

Indien de vergunning wordt verleend, wordt in het besluit een omschrijving opgenomen van de lokaliteit of de lokaliteiten en de aanhoorigheden, waarvoor zij is verleend met vermelding van de oppervlakte van elke lokaliteit en aanhoorigheid.

Geen wijzigingen.

Artikel 8.

In geval hij, aan wien de vergunning verleend is, komt te overlijden, zijn zijn erfgenamen of degeen, die namens hen optreedt, bevoegd den verkoop van alcoholhoudende dranken met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, alsnog krachtens de aan den overledene verleende vergunning gedurende drie maanden, gerekend van den dag van overlijden, voort te zetten, na welken tijd de verleende vergunning vervalt.

Is vervangen door lid 2 en 3 van artikel 5.

Artikel 9.

Zooals voorgesteld door de Bervoets.

ïeeren Van Walsem en Zooals voorgesteld door de Commissie.

In de vermelding van de lokaliteit en van de aanhoorigheden in het besluit van vergunning kan op schriftelijk verzoek wijziging worden gebracht. Dit verzoek wordt op dezelfde wijze behandeld als een verzoek om vergunning.

Geen wijziging.

Artikel 10.

Zooals voorgesteld door de Bervoets.

heeren Van Walsem en

Zooals voorgesteld door de Commissie.

1. De vergunning wordt door het Hoofd van het 1. De vergunning wordt, de vergunninghouder gehoord gewest, de verzoeker gehoord, of door den gewestelijken zijnde, ingetrokken door het hoofd van gewestelijk beRaad of den Gemeenteraad ingetrokken, wanneer zich stuur, indien de vergunning wordt uitgeoefend op een

3

Sluiten