Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. De betrokken vergunninghouders ontvangen van een bepaling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schriftelijk kennis en het is hun verboden gedurende den tijd, daarin genoemd, hun lokaliteit voor den verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein geopend te hebben.

2. Het hoofd van het gewest, dan wel in spoedeischende gevallen het hoofd van plaatselijk bestuur onder nadere goedkeuring van het hoofd van gewestelijk bestuur, is bevoegd op dagen waarop misbruik van alcoholhoudende dranken te vreezen is, te bepalen dat in het gewest of bepaalde gedeelten daarvan of in de gemeente, alle voor het publiek toegankelijke localiteiten met vergunning tot verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein, voor dien verkoop op bedoelde dagen gesloten moeten zijn, hetzij gedurende den geheelen dag, hetzij gedurende bepaalde uren.

3. Indien de afdeelingschefs van de bevoegdheid in dat eerste lid van dit artikel gebruik maken, geven zij hiervan onmiddellijk kennis aan het Hoofd van het gewest of aan den Voorzitter van den gewestelijken Baad.

4. Van de besluiten in lid 1 bedoeld wordt door den Voorzitter van den gewestelijken- of van den Gemeenteraad schriftelijk aan deze colleges mededeeling gedaan.

3. De betrokken vergunninghouders ontvangen van een bepaling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel schriftelijk kennis en het is bun verboden gedurende den tijd, daarin genoemd, hun locoliteit voor den verkoop van alcoholhoudende dranken in het klein geopend te hebben.

TOELICHTING VAN DE VOORGESTELDE AFWIJKING.

De in lid 1 bedoelde bevoegdheid is er een van politioneelen aard; het kwam derhalve der Commissie minder juist voor deze te verleenen aan voorzitters van locale raden, die als zoodanig geen politioneele bevoegdheid hebben. In het nieuwe lid 2 is daarom naar een redactie gezocht, welke dat bezwaar ondervangt. In verband daarmede kunnen ook de leden 3 en 4 van het concept vervallen.

Voorts achtte de Commissie het gewenscht, dat bij locale verordening of keur reglementaire sluitingsuren kunnen worden vastgesteld. Lid 1 is daartoe strekkende.

Artikel 12.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem Zooals voorgesteld door de Commissie, en Bervoets.

In elke inrichting, waar krachtens vergunning alcoholhoudende dranken worden verkocht, moet een door den gewestelijken secrertaris of door den Secretaris van den gewestelijken- of van den Gemeenteraad gewaarmerkt afschrift van het vergunningsbesluit alsmede een gedrukt exemplaar dezer ordonnantie in de Nederlandsche en Maleische taal beide duidelijk leesbaar, niet hoogr dan 2 Meter boven den vloer zijn opgehangen.

Tevens moet boven aan den ingang, die toegang geeft tot de inrichting, op duidelijk zichtbare wijze zijn aangebracht het woord „vergunning" in letters minstens tien eentimeter lang en 1 cM. breed, en daaronder de naam van den vergunninghouder.

2. In geval van het vervallen of intrekken der vergunning wordt binnen acht dagen het in het eerste lid van ■dit artikel bedoelde afschrift aan het Hoofd van het gewest of den Voorzitter van den gewestelijken Raad of Gemeenteraad teruggezonden, en het woord „vergunning" weggenomen.

3. Indien dat woord niet binnen dien termijn is weggenomen doet het Hoofd van het gewest of de Voorzitter het wegnemen ten koste van den nalatige.

Cfm. het hiernevens staande waarin in lid 1 en 2 het woord „gemeenteraad" zal moeten worden vervangen door „plaatselijke raad" en in lid 3 „doet het Hoofd van het gewest of de Voorzitter het wegnemen" door „wordt het weggenomen".

Sluiten