Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 13.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Bervoets.

1. Het is verboden in de lokaliteit in het vorige artikel bedoeld of in hare aanhoorigheden aan jongelieden, die den leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, of van wie redelijkerwijze moet vermoed worden dat zij dien leeftijd nog niet hebben bereikt, alcoholhoudende dranken te verstrekken voor geld of om niet.

2. Het is verboden in die lokaliteiten of in een lokaliteit, die daarmede binnen 'shuis gemeenschap heeft, of in hare aanhoorigheden arbeidsloonen uit te betalen of toe te laten dat arbeidsloonen in zoodanige lokaliteit of hare aanhoorigheden uitbetaald worden.

Onder arbeidsloonen worden niet verstaan loonen, verschuldigd voor werkzaamheden, die zijn verricht in de lokaliteiten of hare aanhoorigheden, of ter zake van het bedrijf, dat daarin wordt uitgeoefend.

3. Het is verboden in die lokaliteiten of in de aanhoorigheden van zoodanige lokaliteiten muziek, vertooningen of andere verrichtingen ter vermake van het publiek toe te laten zonder verlof van den betrokken afdeelingschef 'of van den Voorzitter van den Gemeenteraad.

Artikel

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem en Bervoets.

i. Bij het mwerkingtreden van deze ordonnantie geldt het aantal vergunningen, dat op 1 Januari 1922 in Nederlandsch-Indië was verleend, als het maximum der te verleenen vergunningen.

2. Telkens om de 5 jaren voor het eerst op 1 Januari 1925 wordt het aantal verleende vergunningen met 20% verminderd tot een naar beneden toe afgerond geheel getal.

Het op deze wijze verkregen aantal vergunningen geldt als het maximum der te verleenen vergunningen voor de dan volgende periode van 5 jaar.

3. Bij een voor 't publiek toegankelijke ten overstaan van het Hoofd vanjbtét gewest, van den Voorzitter van

den gewestelijken Baad of van dien van den Gemeenteraad gehouden loting — het een en ander afhankelijk van de omstandigheid door wie de vergunningen zijn verleend geworden — wordt telkens 6 maanden voor het verstrijken van de in het eerste lid van dit artikel vastgestelden termijn aangewezen, welke vergunningen zullen worden ingetrokken.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

Cfm. het hiernevensstaande waarin in lid 3 de woorden „betrokken afdeelingschef of van den voorzitter van den gemeenteraad" zijn te vervangen door „de hoogste plaatselijken politie autoriteit".

De leeftijd van 18 jaren in lid 1 komt de commissie voor te hoog te zijn. In aansluiting aan het bepaalde in art. 538 van het wetboek van strafrecht schijnt het haar

renscht toe deze leeftijdsgrens op 16 jaren te stellen,

14.

Zooals voorgesteld door de Commissie.

1. Bij de inwerkingtreding van deze ordonnantie geldt

het aantal verleende vergunningen binnen het ressort van iederen plaatselijken raad en voor zoover betreft gebieden daarbuiten gelegen, het in ieder gewest verder bestaande aantal vergunningen onderscheidenlijk als het maximum van de voor het plaatselijke ressort dan wel van de voor het gewestelijk daarbuiten gelegen gebied te verleenen vergunningen.

2. Telkens om de vijf jaren, voor het eerst vijf jaren na de inwerking treding van deze ordonnantie worden door den plaatselijken raad voorzoover betreft zijn eigen ressort en den gewestelijken raad, of bij gebreke daarvan het gewestelijk bestuurshoofd, voor zoover betreft het gebied gelegen buiten dat waarvoor een plaatselijke Baad is ingesteld, voorstellen gedaan strekkende tot geleidelijke vermindering van de in lid 1 bedoelde aantallen vergunningen.

3. De Gouverneur-Generaal is bevoegd op voorstel van het hoofd van Gewestelijk bestuur of indien de in dit lid bedoelde vergunning wordt gevraagd voor een plaats gelegen in het gebied van een gewestelijken dan wel plaatselijken raad op voorstel van dien raad, voor zooveel de laatste betreft, het hoofd van gewestelijk bestuur gehoord, voor een localiteit, welke deel uitmaakt van een buitengewone inrichting voor maatschappelijk verkeer een vergunning boven het in het vorig lid bedoeld maximum te verleenen.

Sluiten