Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot een onderwerp van gedachte heeft gemaakt, dat de samenstelling van zulk een ordonnantie, welke een praktische en bruikbare regeling zal moeten geven, verre van eenvoudig zal zijn.

Om aan een volksstemming te kunnen deelnemen zal men volgens het ontwerp moeten voldoen aan de eischen, „welke gelden voor de uitoefening van het kiesrecht voor de locale raden". De Commissie meent, dat dit criterium niet kan worden gesteld, aangezien de regeling van het kiesrecht voor locale radeen niet uniform is. Voor de gemeenteraden is het anders dan bv. voor (onder)afdeelingsraden in de buitengewesten (vgl. st. 1919 No. 65). Dit tweedens.

Verder moge worden opgemerkt, dat indien men de vereischte om aan een volksstemming deel te nemen afhankelijk stelt van het kiezerschap voor een gemeenteraad, tengevolge van de tamelijk hooge eischen, welke de kiesordonnantie stelt, van een „volksstemming" nauwelijks sprake is.

Ten slotte teekent de Commissie nog aan, dat het initiatief voorstel van het lid der Tweede Kamer den heer V. H. Rutgers tot wijziging van de drankwet, ten einde het instituut van plaatselijke keuze mogelijk te maken, door de Eerste Kamer der Staten Generaal 17 Februari 1922 verworpen werd.

Artikel 16.

Zooals voorgesteld door de heeren Van Walsem— Zooals voorgesteld door de Commissie. Bervoets.

1. Het is verboden alcoholhoudende dranken die on- lid 1. cfm. deugdelijk van samenstelling zijn in Nederlandsch-Indië in te voeren of aldaar te fabriceeren, te verkoopen, of te leveren of in een lokaliteit, waarvoor vergunning voor verkoop van alcoholhoudende dranken is verleend, aanwezig te hebben.

2. Hij die alcoholhoudende dranken invoert, fabriceert, verkoopt, aflevert of in een lokaliteit als bedoeld in de eerste alinea van dit artikel, in voorraad heeft, is verplicht deze op verzoek aan de personen in artikel 19 en 20 genoemd te vertoonen, en toe te laten dat deze dranken, met de voorwerpen waarin zij zich bevinden, op ernstig vermoeden dat zij verkeeren in den toestand in de vorige alinea genoemd, door hen ter keuring wórdenmedegenomen, alsook dat monsters van alcoholhoudende dranken door hen met dat doel worden genomen.

3. Dranken, die ter keuring zijn medegenomen, worden, wanneer zij niet worden afgekeurd, met de voorwerpen, waarin zij zich bevinden, aan den belanghebbende teruggegeven.

lid 2. cfm behoudens:

a. voor „de personen in artikel 19 en 20 genoemd" ware te lezen: „de met de naleving dezer ordonnantie belaste gezaghebbenden";

i. de woorden „door hen" te laten vervallen alsook hetgeen volgt na „medegenomen"

lid 3 en 4 te doenvervangen door 3. De keuring van dranken geschiedt op een nader door den GouverneurGeneraal vast te stellen wijze.

4. Wanneer alcoholhoudende dranken ter keuring worden medegenomen, heeft hij, van wien die dranken worden medegenomen de bevoegdheid de voorwerpen, waarin de dranken zich bevinden, te verzegelen en van ^ijn naam te voorzien.

TOELICHTING VAN DE AFWIJKING.

De wijziging in lid 2 is een uitvloeisel van die welke ten aanzien van de artikelen 19 eii 20 zal worden voorgesteld.

Sluiten